Ona že­li bi­ti Car­rie

Ce­li­ne Di­on

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV ŠOK ZA ŠOKOM - Pi­še: HE­LE­NA IVAN­KO­VIĆ

U mla­dos­ti go­to­vo sve dje­voj­ke su že­lje­le ima­ti ži­vot ka­kav je ima­la Car­rie u se­ri­ji “Seks i grad”. Čini se da je pje­va­či­ca Ce­li­ne Di­on (51 ) za­bo­ra­vi­la ko­li­ko joj je go­di­na.

U po­s­ljed­nje vri­je­me svi se okre­ću za pje­va­či­com, ali ne na do­bar na­čin. Za­pa­nje­ni su nje­zi­nom pro­mje­nom iz­gle­da. Od de­cent­nog i so­fis­ti­ci­ra­nog na­či­na obla­če­nja, Ce­li­ne sa­da, ka­ko mno­gi kažu, odi­še ne­uku­som. Po­ku­ša­va “is­fu­ra­ti” stil Sa­rah Je­ssi­ce Par­ker (54) iz pe­ri­oda “Seks i gra­da”. Ipak, ni­je po­seg­nu­la za jef­ti­nim ko­pi­ja­ma, ne­go je is­ke­ši­ra­la po­za­ma­šan no­vac za naj­ja­če mod­ne mar­ke ka­ko bi se što vi­še pri­bli­ži­la njoj. Za ras­pa­re­ne štik­le Jim­my Choo da­la je 5000 ku­na, a taj trend je po­kre­nu­la Car­rie još u tre­ćoj se­zo­ni se­ri­je. - Ni­sam vi­dje­la da it­ko no­si dvi­je raz­li­či­te san­da­le, ali mi se svi­dje­lo ka­ko to iz­gle­da - objas­ni­la je Car­rie ko­ja tad vje­ro­jat­no ni­je ni sa­nja­la da će joj Ce­li­ne jed­nog da­na kras­ti ide­je.

‘ISPUHALA SE’ Pje­va­či­ca je vid­no mr­ša­vi­ja, a ne­dos­tat­ke pre­kri­va ši­ro­kim mod­nim kom­bi­na­ci­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.