ETNO JAZZ FESTIVAL U KAR­LOV­CU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KULTURA -

Kar­lo­vac će ove godine u po­vo­du 13. Me­đu­na­rod­nog etno jazz fes­ti­va­la ima­ti čast ugos­ti­ti ve­li­ka­na jazz glaz­be Ralp­ha Towne­ra. Na tre­ćem gos­to­va­nju u Hr­vat­skoj nas­tu­pit će svi­ra­ju­ći kla­sič­nu gi­ta­ru. Festival, ko­ji tra­je od 19. do 27. sr­p­nja, otva­ra ir­ska jazz i blu­es pje­va­či­ca Mary Co­ug­hlan uz prat­nju kon­tra­ba­sis­ta Sve­na Bu­ića i kla­vi­ris­ta Joh­n­nyja Taylo­ra.

FESTIVAL MEDITERANS­KOG FIL­MA U SPLI­TU Alen Mu­ni­tić, rav­na­telj 12. fes­ti­va­la Mediterans­kog fil­ma u Spli­tu, ot­krio je ka­ko će se fil­mo­vi na ovo­go­diš­njem fes­ti­va­lu pri­ka­zi­va­ti u otvo­re­nom ki­nu Ba­čvi­ce te u ki­no­te­ci Zlat­na vra­ta i u ma­lom ki­nu na otvo­re­nom is­pred Do­ma mla­dih. Ma­ni­fes­ta­ci­ja tra­je od 13. do 22. lip­nja, a pri­ka­zat će 70 fil­mo­va iz 32 zem­lje.

‘IŽLOZBA S VI­ŠE NAS­LO­VA’

Pr­va ri­ječ­ka re­tros­pek­tiv­na iz­lož­ba Vla­de Mar­te­ka u Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti otvo­re­na je od 12. sr­p­nja do 8. ruj­na. “Iz­lož­ba s vi­še nas­lo­va” do­no­si ra­do­ve od 70-ih do da­nas. 65. SPLITSKO LJE­TO NA 15 LO­KA­CI­JA Oper­nom pre­mi­je­rom Gi­usep­pea Ver­di­ja “Ri­go­let­to” na Pe­ris­ti­lu 14. sr­p­nja bit će otvo­re­no 65. Splitsko lje­to, naj­av­lje­no je na kon­fe­ren­ci­ji u Hr­vat­skom na­rod­nom ka­za­li­štu Split. In­ten­dant HNK Split i rav­na­telj Split­skog lje­ta Go­ran Go­lov­ko re­kao je da vje­ru­je da će split­ska pu­bli­ka i gos­ti mo­ći uži­va­ti u raz­no­li­kos­ti ovo­go­diš­njeg pro­gra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.