Ra­de na Bri­ju­ni­ma pje­va pa glu­mi u tri pred­sta­ve

Sli­je­di 19. se­zo­na Te­atra Ulys’es na Bri­ju­ni­ma uz broj­ne pres­ta­ve i kon­cer­ta. Šer­be­dži­ja će osim dvi­je sta­re ima­ti i jed­nu pre­mi­jer­nu pred­sta­vu

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TEATAR ULYS’SES - Pi­še: DA­VOR LU­GA­RIĆ

Ma­li Bri­jun, 12. sr­p­nja. Ra­de Šer­be­dži­ja (72) uz prat­nju ben­da Za­pad­ni ko­lo­dvor i pri­ja­te­lji otva­ra 19. se­zo­nu ka­za­li­šta Ulys’ses.

To je samo uvod za još je­da­no rad­no lje­to ve­li­ko­ga glum­ca. Mno­gi i pu­no mla­đi po­či­nju od­bro­ja­va­ti da­ne do mi­ro­vi­ne, a Ra­de kao da još da­je ga­sa. Nakon kon­cer­ta će od 27. sr­p­nja odi­gra­ti se­dam pu­ta no­vu pred­sta­vu “Tko se bo­ji Vir­gi­ni­je Wo­olf”. Sli­je­di kla­sik Bri­ju­na, “Kralj Le­ar”, a za kraj i “An­ti­go­na - 2000 go­di­na kas­ni­je”.

‘Kra­lju Le­aru’ kad se ma­ču­jem. On­da me bo­le le­đa, no toj sam ulo­zi baš po­sve­ćen. Uži­vam je igra­ti - priz­nao je Šer­be­dži­ja. No na­šao je glu­mac i na­čin na ko­ji bi mogao ubla­ži­ti te

- Naporno je u

te­go­be. Go­di­na­ma se ni­je ku­pao, iako mu je mo­re bi­lo na­do­hvat ru­ci, pred no­som. - Dav­no sam išao u ri­bo­lov i is­kus­ni su mi ri­bo­lov­ci tad rek­li da se oni pra­vi ne ku­pa­ju u mo­ru. Pa on­da ni­sam ni ja. No pre­po­ru­či­li su mi sad zbog le­đa da poč­nem pli­va­ti i mo­ram priz­na­ti da mi za­is­ta po­ma­že - ot­krio je Ra­de. Bit će tu i kon­cert Psi­ho­mo­do po­pa, Ami­re Me­du­nja­nin, još ne­ko­li­ko pred­sta­va... A Ra­de se bri­ne i o or­ga­ni­za­ci­ji.

može do­pus­ti­ti da ne bu­de pri­su­tan - krat­ko objaš­nja­va Šer­be­dži­ja. Pred­sta­va “Glu­mac... je gluj­mac...je glu­mac” iz­vo­di se već 41 go­di­nu, a Zi­jah So­ko­lo­vić iz­vest će je 16. sr­p­nja. - Fan­tas­tič­na ide­ja je ova­ko ne­što na­pra­vi­ti na oto­ku. Pre­div­no je gle­da­ti ka­ko lju­di bro­dom do­la­ze na pred­sta­ve - re­kao je So­ko­lo­vić. Osim ne­ko­li­ko pred­sta­va, na Bri­ju­ni­ma će bi­ti i ne­ko­li­ko kon­ce­ra­ta, osim otvor­na dva. Ne­ko­li­ko će da­na tra­ja­ti Ulys’se­so­vi dani kla­vi­ra, a bit će kon­cer­ti Vlat­ka Ste­fa­nov­skog i Ami­re Me­du­nja­nin. Za kraj gos­tu­je za­gre­bač­ki HNK s “Tko pje­va zlo ne mis­li”.

- Glu­mac si ne

‘Tko se bo­ji Vir­gi­ni­je Wo­olf’ no­va je pred­sta­va na Bri­ju­ni­ma

Kon­cert će na Bri­ju­ni­ma 24. ko­lo­vo­za ima­ti Ami­ra Me­du­nja­nin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.