La­gao je da je pu­no­lje­tan da bi ra­dio u por­no­ki­nu

Qu­en­tin Ta­ran­ti­no ne­dav­no je naj­a­vio da se pov­la­či kao Svi iš­če­ku­ju nje­gov zad­nji ura­dak ‘Bi­lo jed­nom u Hol­lywo­odu’, a na po­čet­ku ka­ri­je­re la­ga­njem je do­bi­vao ulo­ge

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOSTALGIJA - Pi­še: BRU­NO PUŠIĆ

Nje­gov de­ve­ti film “Bi­lo jed­nom u Hol­lywo­odu” u naša ki­na sti­že 8. ko­lo­vo­za, a pri­je po­čet­ka pri­ka­zi­va­nja Qu­en­tin Ta­ran­ti­no (56) u ne­dav­nom in­ter­v­juu iz­ne­na­dio je sve priz­na­njem ka­ko raz­miš­lja o re­da­telj­skom umi­rov­lje­nju.

Ose­buj­ni ame­rič­ki sce­na­rist, filmski re­da­telj i glu­mac znao je o to­me i ra­ni­je go­vo­ri­ti, pa i na­ga­đa­ti ka­ko će sni­mi­ti de­set fil­mo­va te se po­vu­ći. A da na­vod­no mis­li oz­bilj­no, po­t­vr­dio je nakon sni­ma­nja i Brad Pitt (55). Uz nje­ga u fil­mu će se po­ja­vi­ti zvuč­no druš­tvo. Le­onar­do Di Ca­prio (44), Al Pa­ci­no (79), Mar­got Rob­bie (29), Kurt Ru­ssell (68) i ne­ko­li­ci­na dru­gih ho­li­vud­skih fa­ca. Ta­ran­ti­no­vo even­tu­al­no na­pu­šta­nje re­da­telj­ske pa­li­ce ne zna­či pot­pu­ni od­la­zak iz umjet­nič­kog svi­je­ta i kre­ativ­nog dje­lo­va­nja. Fil­mu je, ka­ko tvr­di, dao sve što je imao, ali vi­di se ka­ko pi­še knji­ge i ka­za­liš­ne ko­ma­de. U no­vim for­ma­ma vje­ro­jat­no nas oče­ku­je i po­ko­ji no­vi Qu­en­ti­nov za­štit­ni znak. Nje­go­ve fil­mo­ve kra­se brit­ki di­ja­lo­zi, dim ci­ga­re­ta, pop kul­tur­ne re­fe­ren­ci­je te pu­no kr­vi i nasilja, a fil­mo­fi­li i Ta­ran­ti­no­vi fa­no­vi zna­ju i za mno­ge ma­le fi­ne­se i tri­ko­ve ko­je je ko­ris­tio na film­skom plat­nu. Iz­miš­ljao je rob­ne mar­ke i za­tim pro­izvo­de stra­te­ški pos­tav­ljao u fil­mo­ve pa je ta­ko si­gur­no ve­lik broj lju­di mis­lio da za­is­ta pos­to­je ci­ga­re­te Red Ap­ple ili ham­bur­ge­ri Big Ka­hu­na. Je­dan od nje­go­vih kla­sič­nih fil­ma­ških ma­ne­va­ra je i sni­mak iz prt­ljaž­ni­ka (tzv. trunk shot), ko­ji je ko­ris­tio u svim fil­mo­vi­ma ko­je je re­ži­rao, a ako ste po­bož­no gle­da­li Ta­ran­ti­no­ve fil­mo­ve, uoči­li ste i nje­go­vu op­sjed­nu­tost žen­skim sto­pa­li­ma, ko­ju ni­je ni po­ku­ša­vao kri­ti. Na­pro­tiv, krup­ni ka­dro­vi ma­si­ra­nja po­jav­lju­ju se iz fil­ma u film. Prvi du­go­me­traž­ni, “My Best Fri­end’s Bir­t­h­day”, pro­šao mu je is­pod ra­da­ra. Ipak, pet go­di­na pos­li­je skre­nuo je po­zor­nost na se­be fil­mom “Psi iz re­zer­vo­ara”, a u to vri­je­me već je bio vr­stan sce­na­rist. De­ve­de­se­tih je snimio još dva film­ska kla­si­ka, “Pak­le­ni šund” 1994., za či­ji je sce­na­rij s Ro­ge­rom Avaryjem (53) do­bio prvi od dvaju Os­ca­ra te “Jac­kie Brown” iz 1997. U novom sto­lje­ću niz je nas­ta­vio s dva iz­nim­no po­pu­lar­na nas­tav­ka “Kill Bill”, u ko­ji­ma je bri­lji­ra­la nje­go­va mu­za Uma Thur­man (49), a us­li­je­di­li su “Ot­po­ran na smrt”, “Ne­mi­lo­srd­ni ga­do­vi”, “Od­bje­gli Djan­go” i “Mr­ska osmor­ka” ko­ji­ma je Ta­ran­ti­no po­t­vr­dio status jed­nog od naj­važ­ni­jih re­da­te­lja da­naš­nji­ce, iako za nje­gov rad čes­to vri­je­di ona “ili ga vo­liš ili ne mo­žeš podnijeti”.

Da­nas, pred even­tu­al­ni

od­la­zak iz fim­skog svi­je­ta nje­gov CV iz­gle­da im­pre­siv­no, ali ni­je uvi­jek bi­lo ta­ko. Pri­je ne­go što se us­pio pro­bi­ti na ve­li­ku sce­nu, Ta­ran­ti­no je,

re­da­telj.

ka­ko bi do­bio ma­nje ulo­ge, iz­mis­lio da je glu­mio u fil­mo­vi­ma “Zora ži­vih mr­tva­ca” te u “Kra­lju Le­aru”, u adap­ta­ci­ji ve­li­ko­ga fran­cu­skog re­da­te­lja Je­an-Lu­ca Go­dar­da (88). Kas­ni­je se to “pri­mi­lo” pa mu u mno­gim bi­ogra­fi­ja­ma i da­nas po­greš­no sto­ji. Uz Go­dar­da kao uzo­re Ta­ran­ti­no je odu­vi­jek na­vo­dio Bri­ana De Pal­mu (78), Mar­ti­na Scor­se­sea (76), Ter­ryja Gil­li­ama (78), Ser­gi­ja Le­onea i Howar­da Hawk­sa.

Godine 1994. od­bio

je re­ži­ra­ti “Br­zi­nu” sa San­drom Bul­lock (54) i Ke­anu­om Re­eve­som (54), a 1997. “Lju­di u cr­nom” pa je nje­gov ne­su­đe­ni an­ga­žman oti­šao u ru­ke Bar­ryja Son­nen­fel­da (66). Ta­ran­ti­no je bio u ve­zi s oska­rov­kom So­fi­jom Cop­po­lom (48), sce­na­ris­ti­com i re­da­te­lji­com slav­nog pre­zi­me­na, a u ve­zi je bio i s Os­ca­rom na­gra­đe­nom glu­mi­com Mi­rom Sor­vi­no (51). Du­go su ga pra­ti­le gla­si­ne o ve­zi s Thur­man, ali je go­vo­rio da je nji­ho­va ve­za is­klju­či­vo pla­ton­ska. Kra­jem prošle godine ože­nio se 20 go­di­na mla­đom ma­ne­ken­kom i pje­va­či­com Da­ni­el­lom Pick (35). Par se vjen­čao na in­tim­noj ce­re­mo­ni­ji u Los An­ge­le­su. Me­đu uzva­ni­ci­ma su bi­li upra­vo Uma Thur­man, Bru­ce Wil­lis (64) te Sa­mu­el L. Jac­k­son (70). Iako su nje­go­vi fil­mo­vi naj­češ­će pre­pu­ni straš­nih zlo­či­na i zlo­po­ra­be dro­ga, Ta­ran­ti­no je pri­vat­no na­vod­no pri­lič­no mi­ran tip.

ukrao knji­gu iz knjiž­ni­ce pa su ga uhva­ti­li, a dro­ge ga, tvr­di, ni­kad ni­su za­ni­ma­le. U jed­nom od in­ter­v­jua is­tak­nuo je ka­ko bi još že­lio ra­di­ti s Ka­te Win­s­let (43), Joh­n­nyjem Dep­pom (56), Meryl Stre­ep (70), Si­mo­nom Peg­gom (49) i Mic­ha­elom Ca­ine­om (86), a žao mu je i što ni­je ni­kad re­ži­rao je­dan od fil­mo­va iz sa­ge Ja­me­sa Bon­da. Nje­gov kvo­ci­jent in­te­li­gen­ci­je na­vod­no je vi­so­kih 160, no od ško­lo­va­nja je br­zo odus­tao i tim po­te­zom za­bri­nuo ro­di­te­lje. Go­di­na­ma je pri­je ve­li­ke ka­ri­je­re ra­dio u vi­de­ote­ci, a da je za­is­ta pro­šao put od tr­nja do zvi­jez­da, svje­do­či i to da mu je prvi po­sao u film­skoj in­dus­tri­ji bio u ki­nu ko­je je pu­šta­lo por­no­fil­mo­ve. Ta­mo je Qu­en­tin po­sje­ti­te­lje upu­ći­vao do nji­ho­vih sje­da­la, a “po­sao iz sno­va” do­bio je ponovno uz ma­lo la­ži, tvr­de­ći da je pu­no­lje­tan.

Kao ti­nej­džer je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.