‘PSI IZ RE­ZER­VO­ARA’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOSTALGIJA -

Kul­t­ni film ko­jim je osvo­jio Hol­lywo­od

i na­met­nuo se kao je­dan od ta­len­ti­ra­nih re­da­te­lja i sce­na­ris­ta

3

2 1) Film ‘Psi iz Re­zer­vo­ara’ o pro­pa­loj pljač­ki dra­gu­ljar­ni­ce sve je odu­še­vio 2) Za ‘Pak­le­ni šund’ do­bio je prvi od dva Os­ca­ra u ka­ri­je­ri 3) ‘Bi­lo jed­nom u Hol­lywo­odu’ je­dan je od naj­iš­če­ki­va­ni­jih fil­mo­va ove godine sa za­vid­nom glu­mač­kom pos­ta­vom 4) Na fil­mu ‘Ne­mi­lo­srd­ni ga­do­vi’ ra­dio je vi­še od de­set go­di­na 5) Fil­maš se okre­će pi­sa­nju knji­ga i ka­za­liš­nih ko­ma­da

4

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.