MODRIĆI NA OD­MO­RU U ZA­DRU: VO­ZE JET-SKI I PLOVE MO­REM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Ka­pe­tan hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Lu­ka Mo­drić (33) sa su­pru­gom Va­njom i dje­com So­fi­jom (1), Emom (6) i Iva­nom (9) od­ma­ra u Za­dru.

u rod­nom gra­du - ko­men­ti­rao je Mo­drić. Ina­če sa­mo­za­taj­ni Mo­drić obja­vio je ka­ko je obi­telj vo­zi­la jet ski, uži­va­la na bro­du, a po­sje­ti­li su i park s di­no­sa­uri­ma.

- Uži­vam u praz­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.