Ima­la je ne­što ve­će gru­di i od­mah pri­ča­ju da je trud­na...

24sata - Cafe 24 - - PRVA STRANICA -

Poz­na­te su fa­ce na estradi, o nji­ma pri­ča ci­je­la Hr­vat­ska, a i ši­re. Nji­ho­vo vjen­ča­nje bilo je kao iz baj­ke, po­tro­ši­li su ne­vje­ro­jat­nu svo­tu novca ka­ko bi bi­la is­pu­nje­na nje­zi­na vi­zi­ja. Part­ner joj je to i omo­gu­ćio. Do­du­še, vje­ro­jat­no na nov­ča­ni­ku ni­je ni osje­tio da se sta­njio jer pa­ra ima ko bla­ta. I nje­mu i njoj ide od­lič­no na pos­lov­nom pla­nu. Ne sme­ta im to što im lju­di pri­la­ze i tra­že sel­fie, sve im je to u opi­su pos­la. Ipak, stva­ri će se u bu­duć­nos­ti mo­žda promijenit­i. I to na­vod­no vr­lo br­zo. Poz­na­ta je po to­me da je mr­ša­vi­ca, obli­na ne­ma pre­vi­še, ali ipak ni­je rav­na. Rek­li bi lju­di da je taman. Sad se i to mi­je­nja. Fa­no­vi su je ulo­vi­li u šet­nji gra­dom i pri­mi­je­ti­li ka­ko su joj gru­di ve­će no što su pri­je bi­le. Bilo bi u re­du da je to bilo sa­mo je­dan­put. Po­mis­lio bi čo­vjek ka­ko su kri­vo vi­dje­li. No i na­kon ne­ko­li­ko da­na ni­si mo­gao mak­nu­ti po­gled s nje­zi­na pr­s­no­ga ko­ša. I, na­rav­no, da su on­da po­če­le pri­če. Kak­ve? Pa zna­te, one o že­na­ma ko­je su u dru­gom sta­nju pa se “po­pu­ne”... Da ne du­lji­mo - mis­le da je trud­na. Ako se to po­ka­že is­ti­ni­tom in­for­ma­ci­jom, svi­jet će po­lu­dje­ti. Već smo vam rek­li da ih svi obo­ža­va­ju, a kli­nac ili klin­ka do­ni­jet će im još ve­ću po­pu­lar­nost jer statistika po­ka­zu­je da na druš­tve­nim mre­ža­ma od­lič­no pro­la­ze maj­ke ko­je objav­lju­ju svo­ju dje­cu. Mo­žda će­mo naz­drav­lja­ti već za ko­ji mje­sec...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.