ĐURĐA TEDESCHI I MAKSIM MRVICA SU SE STIL­SKI USKLADILI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Đurđa Tedeschi, ma­ma jed­nog od naj­us­pješ­ni­jih hr­vat­skih po­du­zet­ni­ka Emi­la Te­des­c­hi­ja (52), u Dubrovniku je pra­ti­la kon­cert u sklo­pu 70. Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra. Fo­to­gra­fi su Đur­đu uhva­ti­li u druš­tvu skla­da­te­lja Mak­si­ma Mr­vi­ce, a mno­gi su ko­men­ti­ra­li ka­ko su njih dvo­je mod­no us­kla­đe­ni. (po)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.