SME­TA MI KAD MI UPLEĆU DJE­CU U RAS­PRA­VE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Ni­ves Cel­zi­jus (37) ne pa­uzi­ra, ba­rem kad je u pi­ta­nju objav­lji­va­nje fo­to­gra­fi­ja na druš­tve­nim mre­ža­ma. Iako je već na­vik­la na ne­ga­tiv­ne ko­men­ta­re pra­ti­te­lja, pro­go­vo­ri­la je o “ra­tu” s hej­te­ri­ma. - Sme­ta mi kad upleću mo­ju dje­cu, kao: ‘Što ti ka­žu dje­ca što si u ku­pa­ćem kos­ti­mu’. Kao da je maj­ka­ma za­bra­nje­no obu­ći ku­pa­ći kos­tim - ka­že. (mb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.