Odu­vi­jek sam se igrao s lut­ka­ma, a sad imam svo­ju

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Obo­ža­vao sam Bar­bi­ke kao kli­nac, tad su me deč­ki čud­no gle­da­li što se igram s nji­ma, a da­nas kad se igram sa ži­vim Bar­bi­ka­ma su lju­bo­mor­ni, ni­kad za­do­volj­ni, kroz ša­lu nam pri­ča Marko Grub­nić (37).

Sti­list je do­bio čast da mu di­zaj­ne­ri Vje­ko Mandić i Sil­vi­ja Ta­lan na­pra­ve lut­ku na­lik na nje­ga. - Pr­vo sam mis­lio da je ne­ka ša­la jer ipak su Bar­bie i Ken sta­tus­ni sim­bo­li i ni­je ma­la stvar kad net­ko na­pra­vi tu kul­t­nu lut­ki­cu upra­vo po te­bi, ta­ko da sam s ne­vje­ri­com pri­mio vi­jest, a kad sam vi­dio Ke­na na­prav­lje­nog po me­ni, bio sam sre­tan - ka­že Marko. Ko­li­ko je pri­vr­žen lut­ka­ma, po­ka­zu­je i to da se od­ma­le­na ra­do igrao s nji­ma. - Ro­di­te­lji su me uvi­jek pu­šta­li da bu­dem to što je­sam. Ni­kad me ni­su spu­ta­va­li niti mi na­me­ta­li ne­što što bi druš­tvu bilo pri­hvat­lji­vo pa ta­ko ni­su ima­li ni­šta pro­tiv što je moj oda­bir bio da se igram s lut­ka­ma - is­kre­no je re­kao. Objas­nio je da mu je jas­no da je ži­vot­ni put bio za­cr­tan od ma­lih no­gu.

- Čak i moj otac, ko­ji je tra­di­ci­ona­lan mu­ška­rac, ni­je imao ni­šta pro­tiv. Čes­to bi mi s pu­ta do­nio no­vu lut­ku - re­kao je. Ot­krio je ka­ko u dje­tinj­stvu lut­ka­ma ni­je sam ra­dio iz­ra­đi­vao odjev­ne kom­bi­na­ci­je ne­go im je ku­po­vao odje­ću i sla­gao stylin­ge. Osim lutka Marko is­ti­če ka­ko on ima svo­ju ži­vu Bar­bi­ku, naj­bo­lju pri­ja­te­lji­cu Ma­ju Šu­put (39). Vje­ko Mandić, me­na­džer Plas­tič­nih&Dras­tič­nih ko­ji su Mar­ku na­pra­vi­li lut­ku, ka­že da su ga odi­je­va­li čak tri sa­ta.

- Taj Ken sli­čio je na Mar­ka, na­zva­li smo ga i pi­ta­li do­pu­šte­nje za imi­ta­ci­ju i pris­tao je. Po­tru­di­li smo se. Ipak je on ka­rak­te­ris­ti­čan, ni­smo ga mo­gli odje­nu­ti u ne­što bez ve­ze. Pa­zi­li smo na de­ta­lje i ugra­di­li mu ko­su - re­kao nam je Vje­ko, ko­jeg su pro­zva­li i Ke­na­džer. (lp, kr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.