IDILA U AUSTRIJI: UŽIVA NA OD­MO­RU SA SI­NOM I PART­NE­RI­COM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Mario Valentić (38) i ove je go­di­ne oda­brao sve po­pu­lar­ni­ju des­ti­na­ci­ju za ljet­ni od­mor pa s obi­te­lji bo­ra­vi na baj­ko­vi­tom je­ze­ru Fa­ak u Ko­ru­škoj. No Mario pom­no bi­ra ko­je in­for­ma­ci­je di­je­li s jav­nos­ti.

- Ono što mis­lim da je ok re­ći, to po­di­je­lim s jav­nos­ti, a ono što ne, za­dr­žim za se­be - re­kao je Mario. (lp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.