Ro­dolp­ho i ja do­bro pris­ta­je­mo za­jed­no...

Vre­meš­ni ma­ne­ken Ro­dolp­ho von Blom, ko­ji je za­lu­dio Hrvatice, sni­ma sa Zvo­nom Vuc­ko­vić

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Mo­del s ko­jim sam sni­ma­la u Bar­ce­lo­ni je Ro­dolp­ho von Blom. Fran­cuz ko­ji ži­vi u Bar­ce­lo­ni, ka­že nam Zvon­či­ca Vuc­ko­vić (62). Na­ša naj­sta­ri­ja ma­ne­ken­ka s njim je sni­mi­la kam­pa­nju za špa­njol­skog di­zaj­ne­ra vi­so­ke mo­de Xsa­vi­era Gon­za­le­sa. Upoz­na­li su se u Šved­skoj na sni­ma­nju za no­vo­go­diš­nji ka­ta­log nji­ho­ve rob­ne ku­će.

- Do­pu­to­va­la sam u Stoc­k­holm i dru­gi dan za do­ruč­kom u ho­te­lu vi­dim si­je­do­ga du­go­ko­so­ga gos­po­di­na. Po­red svih pos­lov­nja­ka u odi­je­li­ma bilo mi je jas­no da je on moj part­ner u ka­ta­lo­gu - pri­sje­ti­la se. Do­ruč­ko­va­li su za­jed­no i otiš­li na sni­ma­nje. Na­kon to­ga su odra­di­li još sni­ma­nja jer, ka­že, do­bro si pris­ta­ju. I pri­vat­no su se spri­ja­te­lji­li, ve­že ih mno­go za­jed­nič­kih stva­ri. - Obo­ža­va­mo ko­nje i do­bro ja­še­mo. Vo­li­mo ku­ha­ti, pu­to­va­ti, ima­mo smis­la za unu­tar­nje ure­đe­nje. Od­lič­no se sla­že­mo. Nje­gov najbolji pri­ja­telj ka­že da smo kao brat i ses­tra - ka­že Zvon­či­ca. Fo­to­gra­fi­je na ko­joj su sret­ni, na­smi­ja­ni i si­je­di pot­pi­sa­la je sa Sil­ver Mo­del jer su, ka­že, obo­je si­je­di. Po­ru­ka je, is­ti­če, jed­nos­tav­na. “Mo­že­mo bi­ti sta­ri­ji i si­je­di, ali i sret­ni i na­smi­ja­ni. Lju­di bi stvar­no tre­ba­li uži­va­ti kad odu u mi­ro­vi­nu i pri­je­đu 60.”. (tp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.