NA­PA­LI SU JE FA­NO­VI ZBOG PRE­VI­ŠE PHOTOSHOPA: JE­SI LI TO TI?

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Kim Kar­da­shi­an (38) poz­na­ta je po to­me da fo­to­gra­fi­je na druš­tve­nim mre­ža­ma “sre­đu­je” uz po­moć Photoshopa. Ipak, su­de­ći po ko­men­ta­ri­ma broj­nih pra­ti­te­lja, iz­gle­da da je ovaj put u to­me pre­tje­ra­la.

- ‘Tko je ovo uop­će?!’, ‘Što ti je s li­cem?’, ‘Je­si li to ti?’, ‘Pre­tje­ra­la si’ - pi­sa­li su obo­ža­va­te­lji. (mb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.