Ne­lo­ša se­ri­ja, no kre­ato­ri ni­su htje­li ma­lo vi­še ri­ski­ra­ti

Agent FBI-a

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SERIJE NA NETU - Pi­še: GO­RAN GAVRANOVIĆ

Bos­ton po­čet­kom 90-ih, grad ko­rum­pi­ra­ne po­li­ci­je, ras­ne po­di­je­lje­nos­ti na ru­bu na­sil­nih ne­re­da i ir­skih pljač­ka­ša iz si­ro­maš­nih če­t­vr­ti u ko­ji­ma nit­ko ni­kad ne raz­go­va­ra s po­li­ci­jom.

Grad na ru­bu ka­osa, du­bo­ko po­to­nuo u na­si­lje s oko­šta­lim struk­tu­ra­ma mo­ći – i javnim i onim pod­zem­nim - ko­je su du­bin­ski pod­mi­će­ne i me­đu­sob­no ovis­ne, pa sva­ki po­re­me­ćaj mo­že iz­a­zva­ti lan­ča­nu re­ak­ci­ju i eks­plo­zi­ju ne­sa­gle­di­vih po

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.