Re­li­gi­ja je laž­na, kao i druš­tve­ne mreže...

Se­ri­ja ‘Obi­telj pra­ved­ni­ka’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELEVIZIJA -

Ovom se­ri­jom že­li­mo upo­zo­ri­ti na pro­blem da­naš­nji­ce - laž­no pred­stav­lja­nje u svi­je­tu druš­tve­nih mre­ža i do če­ga mo­že do­ves­ti, go­vo­ri Dan­ny McBri­de (42).

Ame­rič­ki re­da­telj vra­ća se na HBO hu­mo­ris­tič­nom se­ri­jom o te­le­van­ge­lis­tič­koj obi­te­lji s du­gom tra­di­ci­jom de­vi­jant­nos­ti, po­hle­pe i do­bro­tvor­nog ra­da “Obi­telj pra­ved­ni­ka”. - Laž­no pred­stav­lja­nje ni­je sa­mo re­le­vant­no za svi­jet re­li­gi­je i te­le-an­ge­liz­ma, ne­go i za svi­jet u ko­jem ži­vi­mo da­nas. Od­lu­či­li smo to pri­ka­za­ti na ap­sur­dan i po­ma­lo ko­mi­čan na­čin - objas­nio je re­da­telj, ko­ji će u se­ri­ji glu­mi­ti glav­ni lik Je­sse­ja Gem­s­to­nea, ko­ji se­be sma­tra oso­be­nja­kom me­đu pro­po­vjed­ni­ci­ma, a nas­tav­lja ono što je nje­gov otac Eli Gem­s­to­ne (John Go­od­man) iz­gra­dio. Glu­mač­ka pos­ta­va ta­ko­đer uklju­ču­je Ca­ssidy Fre­eman (37) kao Je­sse­je­vu že­nu Am­ber, Edi Pat­ter­son kao Je­sse­je­vu ses­tru Judy i Tonyja Ca­va­le­ra (35) kao biv­šeg so­to­nis­ta Ke­efea Cham­ber­sa. Se­ri­ja na ma­le ekra­ne sti­že 19. ko­lo­vo­za.

McBri­de je su­ra­đi­vao s Pat­ter­son na se­ri­ji ‘Za­mje­ni­ci’ te po­seb­no za nju na­pi­sao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.