PRI­ČA O KATASTROFI NA MOS­TU U GENOVI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELEVIZIJA -

Do­ku­men­tar­na emi­si­ja “Ka­tas­tro­fa na mos­tu u Genovi” pri­ka­zu­je sve či­nje­ni­ce o tra­gič­nom uru­ša­va­nju mos­ta Mo­ran­di u Genovi 14. ko­lo­vo­za proš­le go­di­ne. Do­ku­men­ta­rac se pri­ka­zu­je 11. ko­lo­vo­za u 19:55 na Na­ti­onal Ge­ograp­hi­cu, na go­diš­nji­cu ko­lap­sa mos­ta i u spo­men svim žr­tva­ma tra­ge­di­je.

OTOK SA ZLOČESTOM PO­VI­JES­TI... Fo­ren­zič­ka ar­he­olo­gi­nja Ca­ro­li­ne Stur­dy Col­ls ot­kri­va is­ti­nu o je­di­nom na­cis­tič­kom kon­clo­go­ru na bri­tan­skom tlu te Chur­c­hil­lo­vu ulo­gu u za­ta­ška­va­nju te taj­ne ko­ja se od jav­nos­ti skri­va­la 70 go­di­na. Ne­moj­te pro­pus­ti­ti ovu in­tri­gant­nu do­ku­men­tar­nu emi­si­ju pod na­zi­vom “Otok Adolf” u ne­dje­lju, 11. ko­lo­vo­za u 21 sat na Vi­asat His­toryju.

‘PAPA - NAJMOĆNIJI ČO­VJEK NA SVI­JE­TU’ Šes­to­di­jel­na do­ku­se­ri­ja obra­đu­je po­vi­jest jed­ne od naj­po­što­va­ni­jih po­li­tič­kih fi­gu­ra na svi­je­tu - pa­pe. Se­ri­ju gle­daj­te od nedjelje, 11. ko­lo­vo­za na Pr­vom pro­gra­mu. STI­ŽE SE­RI­JA O ŽE­NI KO­JA NI­JE SA­VR­ŠE­NA Od iz­vr­š­ne pro­du­cen­ti­ce Amy Po­ehler, do­bit­ni­ce na­gra­da Zlat­ni glo­bus i Em­my, do­la­zi ko­me­di­ja “Žao mi je” o že­ni ko­ja uči ka­ko je u re­du bi­ti ne­sa­vr­še­na. No­va hu­mo­ris­tič­na se­ri­ja po­či­nje s pri­ka­zi­va­njem u 11. ko­lo­vo­za u 18 sa­ti, a gle­da­te­lji će je mo­ći pra­ti­ti sva­ke su­bo­te i nedjelje na kanalu FOX Li­fe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.