Na pla­žu no­se igrač­ke i mi­ši­će...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV ISDFSDFSDS­D -

Di­vov­ski še­šir iza ko­jeg se mo­že sa­kri­ti po­la ti­je­la, mi­ni­ja­tur­ni bi­ki­ni, luf­ti­ći raz­nih obli­ka ili ni ma­nje ni vi­še ne­go - ja­nje. Ovog lje­ta ni­je do­volj­no ima­ti sa­mo is­kle­sa­no ti­je­lo. Po­treb­no je ima­ti i za­nim­ljiv do­da­tak, a na­še su se zvi­jez­de ite­ka­ko po­tru­di­le ka­ko bi do­bi­le za­nim­lji­vu fotografij­u za svo­je pra­ti­te­lje na druš­tve­nim mre­ža­ma.

In­di­ra Le­vak je, či­ni se, ci­je­lu zi­mu ra­di­la na svo­joj for­mi. Njoj je za­nim­ljiv ku­pa­ći bio do­vo­ljan da iz­ne­na­di pra­ti­te­lje do­brom li­ni­jom. Je­le­na Roz­ga i Ma­ja Šu­put ljet­no ne mo­gu za­mis­li­ti bez vodenih lju­bi­ma­ca, luf­ti­ća, a TV vo­di­te­lji­ca Je­le­na Le­šić na pla­žu je po­ve­la naj­o­ri­gi­nal­ni­ji “do­da­tak” - ja­nje ko­je je udo­mi­la i na­zva­la ga Do­gi. (jb)

JE­LE­NA KAR­LE­UŠA na­ba­vi­la je ose­bu­jan še­šir i ek­s­ten­zi­je za pla­žu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.