BLAKE LIVELY

24sata - Cafe 24 - - CAFÉ TJEDAN TV -

NO­VA TV, 23:30, NEDJELJA

Gi­na ( Blake Lively)vely) u dje­tinj­stvu je os­li­je­pje­la i pot­pu­no­ot­pu­no ovi­si o svom mu­žu Ja­me­su (Ja­son Clar­ke), a ta ovis­nost da­je­aje čvr­sti­nu nji­ho­voj stras­tve­noj ve­zi.zi. Kad joj se na­kon pre­sa­đi­va­nja rož­ni­ce vra­ti vid, Gi­na po­či­nje uvi­đa­ti uz­ne­mi­ru­ju­će de­ta­lje o nji­ma,ma, nji­ho­vu bra­ku i nji­ho­vim ži­vo­ti­ma­oti­ma te po­či­nje shva­ća­ti ka­ko ne poz­na­je mu­ža. Za re­ži­ju fil­maa za­du­žen je Marc Fos­ter, ko­ji je re­ži­rao fil­mo­ve po­put “Mons­ter’ster’s Ball” i “Fin­ding Ne­ver­land”.

Ame­rič­ka glu­mi­ca­mi­ca Blake Lively ( 31) glu­mač­ku ka­ri­je­ru­ije­ru po­če­la je s 11 go­di­na, a po­seb­nu­eb­nu po­pu­lar­nost do­ni­je­la joj jee ulo­ga Se­re­ne van der Wo­od­sen u “Tra­če­ri­ci”, za ko­ju je osvo­ji­la­la broj­ne na­gra­de film­sko­ga glu­mi­šta.mi­šta. Ne­dav­no su naj­a­vi­li da će po­nov­no sni­ma­ti tu se­ri­ju. U me­đu­vre­me­nu­uvre­me­nu glu­mi­la je u broj­nim film­skim dra­ma­ma po­put “Slat­ka ma­la tajna”, “Bez-Bez­vre­men­ska Ade­li­ne”,de­li­ne”, “The Rhyt­hm Sec­ti­on” i dru­gi­ma.gi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.