MOR­GAN FRE­EMAN STA­RA EKI­PA, NO­VI PLAN

HTV2, 21:00, PO­NE­DJE­LJAK

24sata - Cafe 24 - - CAFÉ TJEDAN TV -

Rad­nja kri­mi­na­lis­tič­ke ko­me­di­je “Lo­nely Ma­iden” vr­ti se oko tro­ji­ce sre­do­vječ­nih ču­va­ra mu­ze­ja - Mor­ga­na Fre­ema­na, Chris­top­he­ra Wal­ke­na i Wil­li­ama H. Macyja, ko­ji saz­na­ju da je jed­no kri­lo mu­ze­ja u ko­jem ra­de upra­vo pro­da­no Dan­ci­ma. Bu­du­ći da se baš u tom kri­lu na­la­ze nji­ho­va omi­lje­na umjet­nič­ka dje­la bez ko­jih ne mo­gu za­mis­li­ti ži­vo­te, sva tro­ji­ca do­go­vo­re plan u ko­jem na­mje­ra­va­ju ukras­ti tri umjet­ni­ne pri­je ne­go što is­te bu­du ukr­ca­ne na zra­ko­plov za Dan­sku. Sve se do­dat­no za­kom­pli­ci­ra­ju kad že­na jed­nog od ču­va­ra saz­na za nji­hov plan…

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.