NEOBIČNA PRI­ČA O BENJAMINU BUTTONU

PREPORUKA DA­NA DO­MA TV 19:55

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 10. 8. -

Brad Pitt je Be­nja­min But­ton, oso­ba ko­ja sta­ri una­zad. Ro­đen je kao sta­rac, a ka­ko sta­ri, ta­ko pos­ta­je sve mla­đi. Sa pe­de­set go­di­na za­ljub­lju­je se u tri­de­set­go­diš­nju že­nu, a nji­ho­va ve­za se ra­zvi­ja dos­lov­no u su­prot­nom smje­ru. Be­nja­min je kao i svi mi, ne mo­že za­us­ta­vi­ti vri­je­me. Rad­nja fil­ma smje­šte­na je u New Or­le­an­su, a odvi­ja se u raz­dob­lju od za­vr­šet­ka 1.svjet­skog ra­ta, pa do da­nas. Film je osvo­jio tri Os­ca­ra, 66 dru­gih na­gra­da te 106 no­mi­na­ci­ja.

ŽANR: DRA­MA, 2008., SAD REŽIJA: DA­VID FINCHER ULO­GE: BRAD PITT, CATE BLANCHETT, TILDA SWINTON, JULIA ORMOND, FAUNE A. CHAMBERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.