KRALJEVSTV­O NEBESKO

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 10. 8. -

Fran­cu­ska, 1184. go­di­ne. Kovača Ba­li­ana progoni smrt su­pru­ge ko­ja je po­či­ni­la sa­mo­uboj­stvo. Ka­da kri­žar pro­đe kroz se­lo, pred­sta­vi se kao nje­gov otac i ba­run God­frey od Ibe­li­na, te traži od nje­ga da po­đe u Sve­tu Zem­lju, no ovaj od­bi­ja. Sve­će­nik u mjes­tu, Ba­li­anov po­lu­brat, že­li da ovaj ot­pu­tu­je...

ŽANR: POVIJESNA DRA­MA, 2005., SAD REŽIJA: RIDLEY SCOTT ULO­GE: ORLANDO BLOOM ★★★ ★★

FILM RTL 21:45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.