GLUP I GLUPLJI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 10. 8. -

Lloyd Chris­t­mas za­pos­len je kao vo­zač, a nje­gov pri­ja­telj Har­ry Dun­ne vo­di pu­tu­ju­ći pse­ći fri­zer­ski sa­lon. Ni jed­nom po­sao ne ide naj­bo­lje, a za­jed­nič­ki stan to­li­ko je bi­je­dan da ga čak ni kri­mi­nal­ci ne že­le op­ljač­ka­ti. Lloyd jed­nom pri­li­kom vo­zi na aero­drom li­je­pu ali tuž­nu mla­du že­nu, ko­ja u autu za­bo­ra­vi kov­čeg...

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 1994., SAD REŽIJA: PE­TER FARELLY ULO­GE:

JIM CARREY, J. DANIELS ★★★ ★★

FILM HTV 1 20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.