JAMES BOND 007: IZ RU­SI­JE S...

FILM DO­MA TV 22:50

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 10. 8. -

Me­đu­na­rod­na zlo­či­nač­ka or­ga­ni­za­ci­ja Spec­tre, že­li se osve­ti­ti naj­bo­ljem bri­tan­skom taj­nom agen­tu Ja­me­su Bon­du na­kon što je ubio nji­ho­vog čla­na, Dr. Noa. Okrut­na Ro­sa Klebb do­bi­je na­red­bu da preuzme taj za­da­tak. U svom kon­zu­la­tu u Is­tan­bu­lu So­vje­ti ima­ju naj­no­vi­ji stroj za de­ši­fri­ra­nje taj­nih po­ru­ka na­zvan Lek­tor, ko­jeg se Bri­tan­ci že­le do­mo­ći, a Ro­sa će na­re­di­ti li­je­poj Ru­ski­nji Ta­ti­ani Ro­ma­no­voj, da stu­pi u ve­zu s Ja­me­som Bon­dom…

ŽANR: AK­CI­JA, 1963., VB REŽIJA: TERENCE YOUNG

★★★★ ★ ULO­GE: SEAN CONNERY, RO­BERT SHAW ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.