FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SUBOTA, 10. 8. PROGRAM - -

HBO

07:35 Ge­or­ge iz džun­gle 2 09:00 Bum­ble­bee 10:55 Bo­žić­ni bis 12:20 Vrag no­si Pra­du 14:10 Ju­lie i Julia 16:10 U šu­mi 18:15 Pri­ča o igrač­ka­ma 3 20:00 X-Men: Pr­va generacija 22:10 Bum­ble­bee 00:05 Bra­dov sta­tus 01:45 Skri­ve­na ma­na 04:10 Vrag no­si Pra­du

HBO 2

07:25 San za ži­vo­tom J. M. Bar­ri­eja 09:05 O mač­ka­ma i psi­ma 10:30 Pe­tar Ze­ci­mir 12:05 Do­bro doš­li u Tro­uil­ly 13:35 Mrač­ni umo­vi 15:20

Na ru­bu bu­duć­nos­ti 17:15 Ra­mo­na i Be­ezus 19:00 Skri­ve­na lju­bav 21:10 Eu­fo­ri­ja 22:10 Ras­ta­va III 22:40 Go­di­ne i go­di­ne 23:40 Slu­ški­nji­na pri­ča III CINESTAR TV

08:00 Alp­ha i Ome­ga 09:40 Alex i Em­ma 11:30 Smrt na spro­vo­du 13:15 Do­uš­nik 15:15 Bi­jes pod kon­tro­lom 17:15 Sve o jed­noj dje­voj­ci 19:05 Bri­tan­ski su­per­ta­lent 21:00 John Wick 22:50 Chloe 00:35 Zla kob

FOX CRI­ME

13:55 Sha­kes­pe­are & Hat­haway: Pri­vat­ni is­tra­ži­te­lji 14:55 Eki­pa za oče­vid 16:45 Odjel za is­tra­ge 17:50 Umor­stva u Mid­so­me­ru 20:00 Che­rif 21:05 Ho­udi­ni i Doyle 22:00 Har­row 23:05 96 sa­ti CINEMAX

06:00 Če­ti­ri pe­ra 08:20

Top Gun 10:10 Col­la­te­ral 12:10 Vi­jes­ti iz du­bi­ne 14:05 Pred­sjed­nič­ki kan­di­dat 16:00 Če­ti­ri pe­ra 18:10 Top Gun 20:00 Jett 21:00 Maj­kaOtacSin 22:05 Pa­riz Pi­gal­le 00:05 Au­di­ci­ja 02:05 Jett

FOX LI­FE

11:10 Ri­ver­da­le 11:55 Iz­bor­ni da­ni 13:55 Tro­fej­na že­na 14:20 Uvod u ana­to­mi­ju 16:10 Bez ri­je­či 17:05 Ho­tel Grand 18:00 Tro­fej­na že­na 19:00 19. pos­ta­ja 20:00 Uvod u ana­to­mi­ju 22:00 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 23:50 Ri­ver­da­le

PICKBOX TV

10:36 Gra­dić na oba­li mo­ra 12:56 Ar­k­tič­ko ne­bo 14:24 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 16:35 Tri spa­va­će so­be, je­dan leš: Mis­te­rij Au­ro­re Te­agar­den 18:00 McMa­fi­ja 20:00 Mary ubi­ja lju­de 20:45 Igrač 22:45 Mla­di Adam 00:20 Vi­kin­zi

TV 1000

06:00 Bre­aking Bro­ok­lyn 07:35 Osmi­jeh Mo­na Li­se 09:30 Mla­di Win­s­low 11:15 Go­ri­le u ma­gli 13:20 Hulk 15:35 Tor­na­do 17:25 Kratki spoj 2 19:15 Kralj škor­pi­ona: Us­pon rat­ni­ka 21:00 Za­lo­mi­lo se 23:10 Le­gi­ja 00:45 Pak­le­ni šund 03:15 Kralj škor­pi­ona 4: Izgubljeno pri­jes­to­lje 05:00 Do­go­vor

KI­NO TV

06:00 Thel­ma 08:00 Špi­jun­ske igre 10:00 Cr­ve­na kor­nja­ča (ani­mi­ra­ni) 12:00 Igra­či 14:00 Žes­to­ka da­ma 16:00 Gos­po­din Pip 18:00 Ju­li­eta 20:15 Una 22:00 Taj­no pi­smo 00:00 Lady Mac­beth 02:00 Ju­li­eta 04:00 Una

FILM CINESTAR TV 15:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.