STARCI 2

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 11. 8. -

Zvjez­da­na glu­mač­ka pos­ta­va vra­ća se u uz­bud­lji­vom nas­tav­ku hit-ko­me­di­je. Len­ny se s obi­te­lji vra­tio u gra­dić gdje su on i nje­go­vi pri­ja­te­lji odras­li. Ovo­ga pu­ta, starci će bi­ti ti ko­ji će na­uči­ti ne­ke no­ve lek­ci­je od vlas­ti­te dje­ce, i to na dan ko­ji je već tra­di­ci­onal­no pre­pun iz­ne­na­đe­nja – po­s­ljed­nji dan ško­le pri­je ljet­nih praz­ni­ka!

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2013., SAD REŽIJA: DENNIS DUGAN ULO­GE: ADAM SANDLER ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 21:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.