VI­DIM SA­MO TE­BE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 11. 8. -

Gi­na (Blake Lively) u dje­tinj­stvu je os­li­jep­lje­la i u pot­pu­nos­ti ovi­si o svom mu­žu Ja­me­su (Ja­son Clar­ke), a ta ovis­nost da­je čvr­sti­nu nji­ho­voj stras­tve­noj ve­zi. No ka­da do­bi­je no­vu rož­ni­cu, nji­hov se ži­vot i ve­za pre­okre­nu na­gla­vač­ke jer Gi­na po­či­nje shva­ća­ti ka­kav je za­pra­vo nji­hov brak i nji­ho­vi ži­vo­ti.

ŽANR: DRA­MA, 2016., SAD, TAJLAND REŽIJA: MARC FORSTER ULO­GE: BLAKE LIVELY ★★ ★★★

FILM NO­VA TV 23:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.