STA­RA EKI­PA, NO­VI PLAN

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 12. 8. -

Rad­nja ove kri­mi­na­lis­tič­ke ko­me­di­je vr­ti se oko tro­ji­ce sre­do­vječ­nih ču­va­ra mu­ze­ja ko­ji saz­na­ju da je jed­no kri­lo mu­ze­ja u ko­jem ra­de upra­vo pro­da­no Dan­ci­ma. Bu­du­ći se baš u tom kri­lu na­la­ze nji­ho­va omi­lje­na umjet­nič­ka dje­la bez ko­jih ne mo­gu za­mis­li­ti svo­je ži­vo­te, sva tro­ji­ca do­go­vo­re plan u ko­jem na­mje­ra­va­ju ukras­ti tri umjet­ni­ne pri­je ne­go is­te bu­du ukr­ca­ne na zra­ko­plov za Dan­sku. Stva­ri se do­dat­no za­kom­pli­ci­ra­ju kad že­na jed­nog od ču­va­ra (Mar­cia Gay Har­den), ko­ja već mjesecima šte­di no­vac za pu­to­va­nje na Flo­ri­du ko­je se mo­ra do­go­di­ti upra­vo na dan pljač­ke, saz­na za nji­hov plan…

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2009., SAD REŽIJA: PE­TER HEWITT ULO­GE: MOR­GAN FRE­EMAN, CHRIS­TOP­HER WALKEN, WIL­LI­AM H. MACY, MAR­CIA GAY HAR­DEN

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.