PO­LI­CIJ­SKA AKADEMIJA 2

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 12. 8. -

Na­kon što su po­laz­ni­ci us­pješ­no za­vr­ši­li Po­li­cij­sku aka­de­mi­ju u kla­si pu­kov­ni­ka Eri­ca La­ssar­da oni kre­ću u svoj pr­vi za­da­tak. Nji­hov no­vi vo­đa je Ca­rey Ma­ho­ney. Pu­kov­nik Eric oba­vi­jes­ti Ca­reyja ka­ko ima pra­vi za­da­tak za oda­bra­ne. Na­ime za po­moć mu se obra­tio nje­gov mla­đi brat, ko­ji je za­po­vjed­nik jed­ne po­li­cij­ske pos­ta­je.

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 1985., SAD REŽIJA: JER­RY PARIS ULO­GE: STEVE GUTTENBERG ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 00:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.