FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PONEDJELJA­K, 12. 8. PROGRAM - -

HBO

09:20 Dan za­ljub­lje­nih 11:25 Bi­je­lac Rick 13:15 Spo­koj 15:05 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XVI 15:35 Naj­ve­ći showman 17:20 Ho­tel Grand Bu­da­pest 19:00 Pa­tro­la prok­le­tih 20:00 Na­s­lje­đe II 21:00 Gös­ta 21:35 Hun­ter Kil­ler 23:40 Na­pu­šta­ju­ći Ne­ver­land

HBO 2

08:35 So­lo: Pri­ča iz Ra­to­va zvi­jez­da 10:50 Mla­di Shel­don II 11:10 Po­tom­ci 11:55 Chris­top­her Ro­bin 13:40 Med­vjed Yo­gi 15:00 Ma­li ve­li­ki svi­jet 17:10 Iz ni­šta­vi­la 19:00 Osje­ćam se li­je­pa 20:50 Druš­tve­ne ži­vo­ti­nje 22:10 Pan­dže III 22:55 Na­pa­daj panike 00:35 Fri­da 02:35 Pro­ud Mary CINESTAR TV

09:00 Igra sud­bi­ne 10:50 Ži­vot na Zem­lji 12:40 Ins­tru­men­ta­rij smrt­ni­ka: Grad od kostiju 15:05 Ge­ni­jal­ni umo­vi 16:50 Vo­ze­ći gos­po­đi­cu Da­isy 18:40 Raj 21:00 Adap­ta­ci­ja 23:05 Čuvar pri­je­la­za 01:05 Roc­co: Car por­ni­ća

FOX CRI­ME

12:05 Umor­stva u Mid­so­me­ru 13:45 Po­moć iz zra­ka 14:10 Las Ve­gas 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Smrt u ra­ju 18:05 Bro­kenwo­od­ski mis­te­ri­ji 20:05 FBI 1 21:00 Či­ka­ška po­li­ci­ja 22:00 Juž­njač­ka kra­lji­ca CINEMAX

09:15 Sav taj jazz 11:20 Kao pri­ja­telj 13:10 Put u Bo­un­ti­ful 15:00 Iza­bra­ni 16:45 Sre­tan ro­đen­dan, Toby Sim­p­son 18:10 Pla­će­nik 20:00 Va­ku­um 21:20 Hen­ry: Por­tret se­rij­skog ubo­ji­ce 22:45 U svo­jim go­di­na­ma još skri­vam da pu­šim

FOX LI­FE

13:50 Osam jed­nos­tav­nih pra­vi­la 14:45 Co­ugar Town 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Spe­ci­ja­li­zant 17:05 Ve­se­le ras­pu­šte­ni­ce 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Ško­la za pa­ro­ve 20:00 Mla­di i gladni 21:00 Do­bro mjes­to 21:30 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku

PICKBOX TV

15:05 Ar­k­tič­ko ne­bo 15:50 Cr­ne udo­vi­ce 16:35 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:20 Skan­dal 18:05 Raj za da­me 18:45 Ar­k­tič­ko ne­bo 19:30 Cr­ne udo­vi­ce 20:15 Raj za da­me 20:55 McMa­fi­ja 21:55 Vi­kin­zi 22:45 Skan­dal

TV 1000

06:40 Mo­ja svi­nja i ja

08:15 Do­go­vor 09:35 Ja­kob la­ž­lji­vac 11:35 Kra­mer pro­tiv Kra­me­ra 13:15 Co­un­try u sr­cu 15:10 Ne­vid­lji­vi ži­vot ses­ta­ra Bron­të 17:15 No­vi dom 18:40 Ro­bin Ho­od 21:00 Dje­čak u pru­gas­toj pi­dža­mi 22:30 Li­ce s ožilj­kom 01:15 Ne­mi­lo­srd­ni ga­do­vi 04:50 EdTV

KI­NO TV

06:00 Izvan­ze­malj­ska ot­mi­ca 08:00 Pu­to­va­nje 10:00 Te­ori­ja ka­osa 12:00 Sli­je­pa 14:00 Ku­ća panike 16:00 Op­tu­že­na 18:00 Ple­sa­či­ca 20:15 Wil­de Ma­us 22:00 150 mi­li­gra­ma 00:10 Sol i va­tra 02:00 Ple­sa­či­ca 04:00 Wil­de Ma­us

FILM CINESTAR TV 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.