ISTOK

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 13. 8. -

Ja­ne je ope­ra­tiv­ka pri­vat­ne oba­vje­štaj­ne tvrt­ke. Od še­fa do­bi­je za­da­tak da se uvu­če u ile­gal­nu ak­ti­vis­tič­ku, anar­his­tič­ku i eko­lo­šku or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja je iz­ve­la ne­ko­li­ko na­pa­da na kor­po­ra­ci­je u po­ku­ša­ju da ras­krin­ka ko­rup­ci­ju. Pod ime­nom Sarah, pri­dru­žu­je se lo­kal­nim lu­ta­li­ca­ma ko­ji pu­tu­ju vla­ko­vi­ma i do­la­zi u kon­takt s ak­ti­vis­ti­ma...

ŽANR: TRILER, 2013., SAD, VB REŽIJA: ZAL BATMANGLIJ ULO­GE: BRIT MARLING ★★★ ★★

FILM HTV 2 23:10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.