SUPERKUP: LI­VER­PO­OL - CHEL­SEA

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 14. 8. -

Sti­gao je po­če­tak no­ve se­zo­ne, a za­jed­no s tim je sti­gao i europ­ski Superkup, su­sret između po­bjed­ni­ka Eu­rop­ske li­ge i Li­ge pr­va­ka. Li­ver­po­ol, ko­ji se oki­tio klem­pa­vim tro­fe­jem na­kon 14 go­di­na če­ka­nja, i Chel­sea će se 14. ko­lo­vo­za od 21 sat u Is­tan­bu­lu bo­ri­ti za Superkup ko­ji je ujed­no i ‘kr­šte­nje’ no­ve eu­rop­ske se­zo­ne. Red­si u ovu utak­mi­cu ula­ze kao fa­vo­ri­ti s ob­zi­rom na to da je Jur­gen Klopp us­pio za­dr­ža­ti proš­lo­go­diš­nju mom­čad na oku­pu uz mini ko­rek­ci­je. Tu je i dalje Mo­ha­med Salah kao glav­ni igrač, dok je Chel­sea do­ži­vio odre­đe­ne pro­mje­ne. Ne­ma vi­še Ede­na Ha­zar­da ko­ji je oti­šao u Re­al, a pra­vu za­mje­nu za nje­ga ni­su do­bi­li jer Blu­esi zbog kaz­ne ne­ma­ju pra­vo na ku­po­va­nje igra­ča u ljet­nom pri­je­laz­nom ro­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.