BESKRAJNA LJU­BAV

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 14. 8. -

Da­vid El­li­ot za­lju­bio se u 17-go­diš­nju Ja­de But­ter­fi­eld na pr­vi po­gled, dok su obo­je bi­li bru­co­ši, no ni­ka­da ni­je smo­gao sna­ge re­ći joj što osje­ća. S dru­ge stra­ne, ti­je­kom če­ti­ri go­di­ne pro­ve­de­ne u sred­njoj ško­li, Ja­de ni­je stek­la pri­ja­te­lje, niti je su­dje­lo­va­la u druš­tve­nom ži­vo­tu ško­le, ža­le­ći za svo­jim sta­ri­jim bra­tom Chri­som...

ŽANR: ROM. DRA­MA, 2014., SAD REŽIJA: SHANA FESTE ULO­GE: ALEX PETTYFER ★★★★ ★

FILM RTL 21:10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.