KU­ĆA NA JE­ZE­RU

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 14. 8. -

Dr. Ka­te Fos­ter (San­dra Bul­lock) 2006. go­di­ne od­la­zi u grad i os­tav­lja po­ru­ku za idu­ćeg sta­na­ra u po­štan­skom san­du­či­ću ku­će. Mo­li ga da joj pro­s­lje­đu­je po­štu i ka­že da su otis­ci ša­pa ko­je će pri­mi­je­ti­ti kod ulaz­nih vra­ta već bi­li on­dje kad se ona do­se­li­la. No idu­ći sta­nar vidjet će ne­što pot­pu­no druk­či­je ka­da do­đe.

ŽANR: ROM. DRA­MA, 2006., SAD REŽIJA: ALE­JAN­DRO AGRESTI ULO­GE: KEANU REEVES ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 00:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.