FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SRIJEDA, 14. 8. PROGRAM - -

HBO

10:10 Ho­tel Tran­sil­va­ni­ja 3: Praz­ni­ci po­či­nju! 11:45 U kra­ljev­s­tvu div­ljih stvo­re­nja 13:25 Ni­či­ja bu­da­la 15:15 Naj­ja­či glas 16:10 Naj­ja­či glas 17:00 Krip­ton II 17:45 Skri­ve­na lju­bav 20:00 Spo­koj 21:50 Na­s­lje­đe II 22:50 Roc­k­nRol­la 00:45 Op­sjed­nu­ta Han­nah Gra­ce

HBO 2

07:15 Alex i ja 08:40 Char­li­eje­vi an­đe­li: Pu­nom br­zi­nom 10:25 Mla­di Shel­don II 10:45 Po­tom­ci 11:30 Ču­do­vi­šta iz or­ma­ra 13:05 Ču­do­vi­šta sa sve­uči­li­šta 14:50 Pljačka usred ura­ga­na 16:30 Pra­vi gan­g­s­ter 18:15 Si­re­na II 19:00 Pra­vi de­tek­tiv III 21:00 Udo­vi­ce 23:05 Eg­zor­ci­zam CINESTAR TV

09:00 Bit­ka za ško­lu 10:40 Glaz­ba moga sr­ca 12:55 Stre­et­dan­ce 2 14:35 Ma­li Ni­co­las 16:20 Hard Ball 18:20 Lov na lo­so­se u Je­me­nu 20:15 Tran­s­por­ter 3 22:10 Do­bro­či­ni­telj 23:55 Pro­laz u pa­kao, 2016, horor, zf, SAD, VB

FOX CRI­ME

12:05 Har­row 13:00 Zlo­či­nač­ki umo­vi 13:45 Po­moć iz zra­ka 14:10 Las Ve­gas 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Smrt u ra­ju 18:05 Bro­kenwo­od­ski mis­te­ri­ji 20:05 FBI 1 21:00 Či­ka­ška po­li­ci­ja 22:00 Ins­tin­kt CINEMAX

06:00 In & out 07:30 Miss Ha­no­ija 09:00 Sa­ljut-7 10:55 Pr­va svje­tlost 12:25 Oc­ta­vio je mr­tav 13:55 Ču­da­ci 15:15 Fo­otlo­ose 17:00 Miss Ha­no­ija 18:30 Ku­ća sre­će 20:00 Slat­ke pr­lja­ve stva­ri 21:40 Stu­den­go­ra 00:15 Psi od sla­me

FOX LI­FE

14:45 Co­ugar Town 15:15 Ame­rič­ki top-mo­del 16:10 Spe­ci­ja­li­zant 17:05 Ve­se­le ras­pu­šte­ni­ce 18:00 Šap­ta­či­ca du­ho­vi­ma 19:00 Ško­la za pa­ro­ve 19:30 Ško­la za pa­ro­ve 20:00 Mla­di i gladni 21:00 Do­bro mjes­to 21:30 Do­bro mjes­to 22:00 Bez ri­je­či

PICKBOX TV

15:05 Ar­k­tič­ko ne­bo 15:50 Cr­ne udo­vi­ce 16:35 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:20 Skan­dal 18:05 Raj za da­me 18:45 Ar­k­tič­ko ne­bo 19:30 Cr­ne udo­vi­ce 20:15 Raj za da­me 20:55 McMa­fi­ja 22:00 Vi­kin­zi 22:50 Skan­dal

TV 1000

06:45 1941: Lu­da inva­zi­ja na Ka­li­for­ni­ju 08:40 Kra­mer pro­tiv Kra­me­ra 10:20 Ne­vje­ro­jat­ni Hulk 12:10 Klub Ja­ne Aus­ten 13:55 Ja­kob la­ž­lji­vac 15:55 Ja ću bu­dan sa­nja­ti 17:45 Avan­tu­re Tin­ti­na: Tajna jed­no­ro­ga 19:30 Ro­bot i Frank 21:00 Mu­mi­ja 23:00 Iz­van stvar­nos­ti 00:45 Otis­ci pr­sti­ju 02:15 Po­gled s ne­ba

KI­NO TV

06:00 Lju­bav na br­za­ka 08:00 Zemlja ta­me 10:00 Ne­ra­zu­man čo­vjek 12:00 Pi­sma iz ra­ta 14:00 Boks 16:00 Bel­gi­ca 18:10 Lu­de od sre­će 20:15 120 ot­ku­ca­ja u mi­nu­ti 22:35 Ma­saryk 00:20 Se­oski kri­mi­nal­ci 01:50 Lu­de od sre­će 03:45 120 ot­ku­ca­ja

FILM HBO 22:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.