BESKRAJNI DAN

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:04

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM ČETVRTAK 15. 8. -

Te­le­vi­zij­skom vo­di­te­lju vre­men­ske prog­no­ze, zvi­jez­di ma­lih ekra­na Phi­lu Con­nor­su (B. Mur­ray), do­ja­di­lo je ići po tre­ći put u pro­vin­cij­ski gra­dić Punxsu­tawney. Na­ime, 2. ve­lja­če mo­ra po­pra­ti­ti lo­kal­ni obi­čaj, sviš­če­vo “pre­dvi­đa­nje” tra­ja­nja zi­me. Na­kon obav­lje­nog pos­la on sa sni­ma­te­ljem i Ri­tom (A. McDowell), sim­pa­tič­nom mla­dom no­vi­nar­kom, kre­ne na­trag u Pit­t­sbur­gh, no zbog olu­je mo­ra­ju se vra­ti­ti odak­le su kre­nu­li. Iako uvje­ren da je ovo sa­mo krat­ka od­go­da, Phi­lu se slje­de­ći dan do­go­di ne­što o če­mu ni­je ni po­miš­ljao: ju­če­raš­nji dan se po­no­vio, pot­pu­no is­ti ka­kav je bio. A ta­ko i slje­de­ći, i slje­de­ći, i slje­de­ći... Oča­jan i pre­ne­ra­žen, Phil će po­ku­ša­ti sve ne bi li se stva­ri vra­ti­le u nor­ma­lu...

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 1993., SAD REŽIJA: HAROLD RAMIS

ULO­GE: BILL MUR­RAY, ANDIE MCDOWELL, CHRIS

EL­LI­OT, STEPHEN TOBOLOWSKY

★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.