DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV ČETVRTAK, 15. 8. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

13:50 Vru­će gra­ni­ce La­tin­ske Ame­ri­ke 14:10 Osi­gu­ra­nje u zrač­noj lu­ci: Pe­ru 15:05 Na­cis­tič­ke me­ga­gra­đe­vi­ne: Hi­tle­ro­vi rat­ni vla­ko­vi 16:00 Na­cis­tič­ke me­ga­gra­đe­vi­ne: Hi­tle­ro­ve pru­ge smr­ti 17:00 Go­di­ne opas­nog živ­lje­nja 18:00 Či­ta­či vre­me­na 19:00 Me­ga­tvor­ni­ce 21:00 Su­pe­ra­uto sa sme­tli­šta 22:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 23:00 Kralj ko­ji je pre­va­rio Hi­tle­ra

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

17:05 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 18:00 Naj­s­mr­to­nos­ni­je ži­vo­ti­nje u Afri­ci 19:45 Afrič­ka krvava ri­je­ka 20:40 Naj­s­mr­to­nos­ni­je ži­vo­ti­nje u Afri­ci 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar­ka iz Yu­ko­na 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca DOKU TV

10:00 Bri­tan­ci vo­le jef­ti­no pu­to­va­ti 11:00 Bo­je Ki­ne 12:00 Po­tra­ga za ek­s­trem­nim 13:00 Taj­ne umjet­ni­ka 14:00 Ma­li far­me­ri - ve­li­ke ide­je 15:00 Rat­ni avi­oni 16:00 Bijeg u Eu­ro­pu S1 17:00 Ek­s­trem­ni gra­do­vi 18:00 Bri­tan­ci vo­le jef­ti­no pu­to­va­ti 19:00 Bo­je Ki­ne 20:00 Sa­fa­ri 21:35 U mra­ku

SE­RI­JA HTV 3 18:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.