JA U LJU­BAV VJE­RU­JEM

PREPORUKA DA­NA HTV 1 20:05

24sata - Cafe 24 - - PETAK 16. 8. -

Wil­li­am Thac­ker (H. Grant) vlas­nik je ma­le knji­ža­re u lon­don­skoj če­t­vr­ti Not­ting Hill. Vo­di jed­nos­ta­van ži­vot. Kad ne ra­di, vri­je­me pro­vo­di sa ša­ša­vom ses­trom Ho­ney (E. Chambers), naj­bo­ljim pri­ja­te­ljem Maxom (T. McIn­ner­ny) i nje­go­vom su­pru­gom Bel­lom (G. McKee) i s to­tal­no ot­k­va­če­nim ci­me­rom Spi­ke­om (R. Ifans). Ras­tav­ljen je i ne­ma dje­voj­ku. Me­đu­tim, jed­no­ga da­na sve će se promijenit­i. U knji­ža­ru i u nje­gov ži­vot ula­zi svjet­ska zvi­jez­da, ame­rič­ka glu­mi­ca An­na Scott (J. Ro­berts) ko­ja u Lon­do­nu pred­stav­lja svoj naj­no­vi­ji film...

ŽANR: ROM. KO­ME­DI­JA, 1999., VB, SAD REŽIJA:

RO­GER MICHELL ULO­GE: HUGH GRANT, JULIA RO­BERTS, RHYS IFANS, GI­NA MCKEE,

★★★ ★★ TIM MCIN­NER­NY, EM­MA CHAMBERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.