MO­JA LAŽ­NA ŽE­NA

24sata - Cafe 24 - - PETAK 16. 8. -

Na­kon što mu je slom­lje­no sr­ce, es­tet­ski ki­rurg Dan­ny pre­tva­ra se da je ože­njen ka­ko bi osi­gu­rao bez­briž­no vi­đa­nje s dje­voj­ka­ma. To mu po­la­zi za ru­kom sve dok ne upoz­na mla­du Pal­mer, dje­voj­ku svo­jih sno­va. Umjes­to da joj sve priz­na, Dan­ny na­go­vo­ri svo­ju asis­ten­ti­cu Kat­he­ri­ne da se pre­tva­ra da mu je že­na od ko­je će se usko­ro ra­zves­ti.

ŽANR: KO­ME­DI­JA, 2011., SAD REŽIJA: DENNIS DUGAN ULO­GE: ADAM SANDLER ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 23:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.