Cas­tle pod krin­kom imi­gran­ta rje­ša­va slu­čaj za­pet­lja­nog uboj­stva UTO­RAK

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Cas­tle na­po­kon za­vr­ši na su­du kad za­vr­ši na klu­pi kao ključ­ni svje­dok uboj­stva ko­je se do­go­di­lo pri­je pet mje­se­ci. No kad se iz­ne­na­da po­ja­ve no­ve in­for­ma­ci­je, on i Bec­kett na­tje­ču se s vre­me­nom ka­ko bi spri­je­či­li zlo­po­ra­bu prav­de. Kad pro­na­đu mr­tva si­na jed­nog ru­skog di­plo­ma­ta, Bec­kett i Cas­tle na­đu se u opas­noj igri me­đu­na­rod­no­ga zlo­či­na i kaz­ne.

SRIJEDA Cas­tlea za­ro­be i pri­si­le su­ra­đi­va­ti s nez­nan­ci­ma u rje­ša­va­nju po­re­me­će­nih za­go­net­ki i mi­sa­onih iga­ra dok se Bec­kett i 12. pos­ta­ja na­tje­ču s vre­me­nom ka­ko bi spa­si­li Cas­tlea i uhva­ti­li ubo­ji­cu. Bec­kett i 12. pos­ta­ja is­tra­žu­ju uboj­stvo po­laz­ni­ka te­ča­ja en­gle­skog kao dru­gog je­zi­ka.

ČE­T­VR­TAK Cas­tle se vra­ća u Grad An­đe­la u po­tra­zi za od­go­vo­ri­ma o nes­ta­lom vre­me­nu. No sve za­vr­ši uboj­stvom kad ga re­gru­ti­ra le­gen­dar­no Druš­tvo naj­ve­ćih de­tek­ti­va ka­ko bi ri­je­šio jed­no uboj­stvo.

PETAK Trag s po­pri­šta uboj­stva vo­za­ča ok­lop­lje­nog vo­zi­la vo­di Bec­kett i Cas­tlea na­trag na je­dan sta­ri slu­čaj ko­ji je ri­je­šio Es­po­si­to. No jav­lja­ju se kom­pli­ka­ci­je kad doz­na­ju da im Es­po­si­to mo­žda ni­je re­kao sve o svo­joj proš­los­ti s po­či­ni­te­ljem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.