Bo­oth i Bren­nan raz­miš­lja­ju o ži­vo­tu bez Jef­fer­so­ni­ana

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK U sa­mo 48 sa­ti pri­je iz­vr­še­nja smrt­ne kaz­ne se­rij­skom ubo­ji­ci Alexu Roc­kwel­lu, ko­je­ga su Bren­nan i Bo­oth po­mo­gli osu­di­ti, tim iz Jef­fer­so­ni­ana mo­ra po­t­vr­di­ti Bren­na­ni­nu no­vu sum­nju da Roc­kwell mo­žda ni­je od­go­vo­ran za te zlo­či­ne. Aras­to­oa oti­ma iran­ski par­la­men­ta­rac ka­ko bi mu po­mo­gao ri­je­ši­ti slu­čaj uboj­stva.

UTO­RAK Ti­je­lo sa­kup­lja­či­ce po­su­da za kek­se pro­na­đe­no je kraj ri­je­ke, a ubo­ji­ca bi mo­gao bi­ti dru­gi obo­ža­va­telj po­su­da. U me­đu­vre­me­nu Bo­oth po­ku­ša­va pri­hva­ti­ti Bren­na­ni­nu od­lu­ku da se is­e­li iz za­jed­nič­kog do­ma zbog nje­go­ve ovis­nos­ti o koc­ki. Os­ta­ci biv­šeg za­tvo­re­ni­ka i mo­to­ris­ta ko­ji je pos­tao ins­truk­tor jo­ge pro­na­đe­ni su na­kon šum­skog po­ža­ra.

SRIJEDA Dok tim is­tra­žu­je uboj­stvo, do­ka­zi s mjes­ta zlo­či­na pod­sje­te ih na sta­rog ne­pri­ja­te­lja. An­ge­la je za­bri­nu­ta zbog svo­je i Hod­gin­so­ve od­lu­ke, a Bo­oth i Bren­nan raz­miš­lja­ju o ži­vo­tu bez Jef­fer­so­ni­ana.

ČE­T­VR­TAK Kad u šu­mi pro­na­đu ras­pad­nu­to ti­je­lo ne­kog mu­škar­ca, bez sto­pa­la i ve­za­nih ru­ku, tim kre­će u is­tra­gu. Ob­duk­ci­ja Bren­nan i Bo­ot­ha vo­di do ku­će ko­ri­šte­ne kao sa­do-ma­zo uto­či­šta, u ko­jem su že­ne glu­mi­le džo­ke­je, a mu­škar­ci nji­ho­ve ko­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.