GLU­MAC JE NEUTJEŠAN JER JE SU­PRU­GA U TRE­ĆEM MJE­SE­CU IZ­GU­BI­LA BE­BU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Na­kon što se pros­la­vio ulo­gom De­mi­ra Do­ga­na u se­ri­ji “Asi”, Murat Yıl­dırım (40) pos­tao je je­dan od naj­tra­že­ni­jih tur­skih glu­ma­ca. Na­ža­lost, sad sa su­pru­gom Iman pro­la­zi te­žak pe­ri­od. Iman El­ba­ni, tur­ska glu­mi­ca ma­ro­kan­skog po­dri­je­tla, bi­la je trud­na tri mje­se­ca. Kad je doš­la u bol­ni­cu, ul­tra­zvuk je po­ka­zao da je be­bi­no sr­ce pres­ta­lo ku­ca­ti.

“Sil­no smo že­lje­li na­šu be­bu, bi­ti ro­di­te­lji. No sve je to Bož­ja vo­lja”

na­kon iz­la­ska iz bol­ni­ce dao je iz­ja­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.