Izvan­ze­malj­ka traži azil na Voya­ge­ru te se za­ljub­lju­je u Cha­ko­taya

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Opas­na i moć­na čes­ti­ca Ome­ga pri­si­lja­va Voya­ger da iz­a­đe iz warp-po­go­na. Za tu čes­ti­cu zna­ju sa­mo ka­pe­ta­ni bro­da i mo­ra­ju je uni­šti­ti kad god je sret­nu u sve­mi­ru. UTO­RAK Se­dam­s­to go­di­na u bu­duć­nos­ti dok­tor mo­ra obra­ni­ti po­sa­du Voya­ge­ra i promijenit­i ti­jek po­vi­jes­ti kad tu­đin­ska ra­sa po­či­nje tvr­di­ti da je rat­ni brod Voya­ger po­či­nio ge­no­cid.

SRIJEDA Voya­ger na­iđe na ra­di­oak­tiv­nu ma­gli­cu. Ka­pe­ta­ni­ca ipak od­lu­či pro­ći kroz nju, s tim da po­sa­da ula­zi u sta­zu, a na brod pa­ze je­di­no dok­tor i Sed­ma.

ČE­T­VR­TAK Na pu­tu ku­ći, na­kon što se na­šao u ne­is­tra­že­nom di­je­lu sve­mi­ra 70.000 svje­tlos­nih go­di­na uda­ljen od Zem­lje, Voya­ger kat­kad pu­tu­je kroz pros­tor ko­ji po­sa­da zo­ve praz­ni­na jer se na­la­zi u mra­ku bez zvi­jez­da, pla­ne­ta i bez kon­tak­ta s dru­gim obli­ci­ma in­te­li­gen­ci­je.

PETAK Ma­lon­ski teg­ljač ukrao je jed­nu od Voya­ge­ro­vih son­di. Ka­pe­ta­ni­ca Ja­neway po­ku­ša­va us­pos­ta­vi­ti kon­takt s teg­lja­čem, ali bez us­pje­ha. Bu­du­ći da bi im pro­gon teg­lja­ča odu­zeo pre­vi­še vre­me­na, ša­lju za­po­vi­jed son­di da emi­ti­ra iz­ljev po­la­ro­na te ta­ko pre­ki­da­ju zra­ku ko­jom teg­ljač vu­če sondu. No sad je slo­bod­na son­da za­pe­la u obliž­njoj plin­skoj ma­gli­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.