Fe­li­pe op­tu­žu­je Ni­colása za smrt svo­je ses­tre i prijeti mu pi­što­ljem

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Ju­lián i još ne­ki mu­škar­ci tra­že Mar­co­sa po ba­ra­ka­ma ha­ci­jen­di. Tomás upo­zo­ra­va svo­je lju­de ka­ko se pri­ča da je s ne­ke ha­ci­jen­de po­bje­gao rob. Fe­li­pe pri­si­lja­va ses­tru da ode što dalje od ku­će ka­ko joj se uz nje­ga ne bi ne­što do­go­di­lo. UTO­RAK Án­ge­la ka­že Ga­bri­elu da su Ca­ta­li­na i Isaías ubi­je­ni. Mi­la­gros saz­na­je za sas­ta­nak i pi­ta gdje će se odr­ža­ti. Ga­bri­el i Jesús raz­miš­lja­ju o to­me da odr­že sas­ta­nak u gos­ti­oni­ci.

SRIJEDA Ni­colás ka­že mar­ki­zi ka­ko je uvje­ren da su obi­telj Qu­in­te­ro ubi­li ro­bo­vi. Vic­to­ria saz­na­je da je Hi­la­ria već du­go u Ade­li­noj služ­bi, čak i pri­je Si­er­vo­va do­la­ska. Pa­ca ka­že Mi­gu­elu, Tri­ni­da­du i Mi­la­gros da gos­po­đa Ana ka­že ka­ko je Gra­na­dos ubio os­lo­bo­đe­ne ro­bo­ve. ČE­T­VR­TAK Mi­gu­el, Tomás i Tri­ni­dad uzi­ma­ju prav­du u svo­je ru­ke. Že­le da Gra­na­dos pla­ti za uboj­stva ne­vi­nih. Tu­ku ga i bi­ču­ju. Le­đa su mu pro­ša­ra­na baš kao i cr­nač­ka na­kon što se gaz­de iži­ve nad nji­ma.

PETAK Ni­colás od­lu­ču­je pro­da­ti ne­ko­li­ko ro­bo­va ka­ko bi na­mak­nuo no­vac po­tre­ban za po­sao. Na op­će iz­ne­na­đe­nje pro­dat će i Hi­la­ri­ju. Kad to Ade­la ču­je, po­go­đe­na je i pa­ti, ali ni­ko­mu ne že­li po­ka­za­ti. Vic­to­ria je ohra­bru­je da se

opros­ti od Hi­la­ri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.