DiCa­prio 25 go­di­na ni­je sni­mao pod žen­skom ‘pa­li­com’

‘Pot­pu­na po­mr­či­na’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV - Pi­šu: BRU­NO PUŠIĆ, LUCIJA PTIČAR

Du­go iš­če­ki­va­ni Ta­ran­ti­nov film ”Bilo jed­nom u Hol­lywo­odu” u na­ša ki­na sti­že 15. ko­lo­vo­za, a pri­je po­čet­ka pri­ka­zi­va­nja Qu­en­tin Ta­ran­ti­no (56) iz­ne­na­dio je sve priz­na­njem ka­ko raz­miš­lja o re­da­telj­skom umi­rov­lje­nju.

Ose­buj­ni ame­rič­ki sce­na­rist, film­ski re­da­telj i glu­mac znao je o to­me i pri­je go­vo­ri­ti, ali či­ni se da bi ovog pu­ta to za­is­ta mo­glo bi­ti ta­ko te da će film u ko­jem je upa­rio Le­onar­da DiCa­pri­ja (44) i Bra­da Pit­ta (55), u pri­či o glum­cu i nje­go­vu dvoj­ni­ku ko­ji po­ku­ša­va­ju pro­na­ći svo­je mjes­to pod sun­cem u hi­pi­jev­skom Hol­lywo­odu da­le­ke 1969.

S Ta­ran­ti­nom je

DiCa­prio već su­ra­đi­vao u “Od­bje­glom Djan­gu” 2012., a u nje­go­vu CV-ju sto­je broj­ne su­rad­nje s ve­li­kim fil­ma­ši­ma po­put Mar­ti­na Scor­se­sea, Ja­me­sa Ca­me­ro­na, Wo­odyja Al­le­na, Chris­top­he­ra No­la­na, Ste­ve­na Spi­el­ber­ga, Ale­jan­dra G. Iñár­ri­tua i mno­gih dru­gih, no ono što je mno­gi­ma po­seb­no upa­lo u oko je i da oska­ro­vac ni­je ra­dio s re­da­te­lji­com još od de­ve­de­se­tih. Toč­ni­je od 1995. i ne oso­bi­to us­pješ­nog fil­ma “Pot­pu­na po­mr­či­na” polj­ske re­da­te­lji­ce Ag­ni­es­zke Hol­land. Iako je DiCa­prio u tom ne­za­vis­nom fil­mu do­bio po­hva­le, kao da mu je pri­sje­la žen­ska ru­ka iza ka­me­re, i otad na se­tu vje­ru­je sa­mo mu­škar­ci­ma. - Le­onar­do ja­ko pa­ž­lji­vo vo­di svo­ju ka­ri­je­ru. Ne­mam pro­blem s tim što ra­di sa­mo s re­da­telj­skom eli­tom i iz to­ga je pro­izaš­la ne­ko­li­ci­na do­brih fil­mo­va, ali u sta­di­ju ka­ri­je­re u ko­jem je on, kao jed­na od naj­ve­ćih ho­li­vud­skih zvi­jez­da, mo­gao bi vu­ći ri­skant­ni­je i iz­a­zov­ni­je po­te­ze. Pri­mje­ri­ce, sni­mi­ti ne­ki ma­nji film ili da­ti priliku ma­nje afir­mi­ra­nom re­da­te­lju. Čo­vjek sa že­nom ni­je ra­dio 25 go­di­na i mis­lim da to ni­je slu­čaj­no - ana­li­zi­rao je Guy Lod­ge, film­ski kri­ti­čar Gu­ar­di­ana.

1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.