Zbo­gom plas­ti­ci

Po­že­lje­le su bi­ti li­je­pe uz si­li­ko­ne i bo­toks, no kad su shva­ti­le da im to stva­ra pro­ble­me ili da si ni­su li­je­pe, od­lu­či­le su re­ći to­me ‘ne’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV POŽALILE - Pi­še: PE­TRA KANIĆ

Mno­gi ce­le­brityji pod­vrg­nu­li su se es­tet­skim ope­ra­ci­ja­ma, ali su zbog to­ga po­ža­li­li. Na va­đe­nje im­plan­ta­ta ili pres­ta­nak ko­ri­šte­nja bo­tok­sa slav­ni se obič­no od­lu­ču­ju zbog zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma, u ne­kim slu­ča­je­vi­ma zbog ne­paž­nje i ne­do­volj­no bri­ge, a po­ne­kad i zbog lo­še­ga li­ječ­nič­kog pos­la. Jed­na od zvi­jez­da ko­ja se ne­dav­no od­lu­či­la na uk­la­nja­nje si­li­ko­na je sr­p­ska pje­va­či­ca Le­pa Bre­na (58). Pod­vrg­nu­la se za­hva­tu va­đe­nja sta­rih, is­ko­ri­šte­nih si­li­ko­na iz usa­na ko­je je za­mi­je­ni­la raz­gra­di­vim hi­ja­lu­ro­nom.

- Nje­zi­na gor­nja

us­na je stvar­no lo­še iz­gle­da­la. S vre­me­nom su se po­ja­vi­la kvr­ži­ce jer se taj si­li­kon na­ku­pio na jed­no­me mjes­tu i baš se pri­mje­ći­va­lo. To se ina­če do­ga­đa pos­li­je ot­pri­li­ke pet i vi­še go­di­na, a na­kon to­ga je po­treb­na li­ječ­nič­ka in­ter­ven­ci­ja - re­kao je iz­vor bli­zak li­ječ­ni­ku ko­ji je oba­vio za­hvat, a pre­no­si Ku­rir. Bre­na se ja­ko pla­ši­la te je je­dva iz­dr­ža­la za­hvat, ko­ji je bio ja­ko bo­lan, a ina­če se iz­vo­di pod lo­kal­nom anes­te­zi­jom. Ta­ko je pri­je po­čet­ka va­đe­nja si­li­ko­na Bre­na rek­la dok­to­ru da joj da dvi­je injek­ci­je anes­te­zi­je, što je i uči­nio.

za­hvat po­čeo, Bre­na je ku­ka­la, za­po­ma­ga­la, bi­la je bli­je­da od bo­lo­va, a ru­ke su joj drh­ta­le. Na­kon za­vr­šet­ka za­hva­ta pje­va­či­ca je ki­rur­ga pi­ta­la što smi­je pi­ti od li­je­ko­va, a na­kon dva tjed­na doš­la je po­nov­no i ugra­di­li su joj hi­ja­lu­ron u usne. Si­li­ko­na, ali onih u gru­di­ma,po­že­lje­la se ri­je­ši­ti na­ša pje­va­či­ca Iva­na Ban­fić (49). Si­li­ko­ne je ugra­di­la na­kon što je smr­ša­vje­la 12 ki­lo­gra­ma pa su joj se gru­di, za ko­je ka­že da ni­su bi­le ve­li­ke, još sma­nji­le. Iva­na je si­li­ko­ne od­lu­či­la iz­va­di­ti pri­je šest go­di­na zbog pro­ble­ma ko­je su joj iz­a­zva­li, a zbog ko­jih je, ka­že, po­ma­lo sa­ma bi­la kri­va. Pr­vih go­di­na na­kon ume­ta­nja re­do­vi­to je iš­la na

Me­đu­tim, kad je

‘ODMRZNULA’ SE Glu­mi­ca Na­omi Wat­ts (50) odus­ta­la je od bo­tok­sa zbog ko­jeg je iz­gle­da­la ne­pri­rod­no SA­MO PRI­ROD­NO Vic­to­ria Bec­k­ham htje­la je si­li­ko­ne u gru­di­ma pa ih iz­va­di­la jer joj po­če­lo stva­ra­ti NI­JE JOJ SE SVI­DJE­LO S umjet­nim gru­di­ma ni­je se osje­ća­la, ka­že Ja­ne Fon­da, žens­tve­no

IZ­VA­DI­LA SI­LI­KO­NE Iva­na Ban­fić (49) iz­va­di­la je si­li­ko­ne iz gru­di zbog ne­bri­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.