Te­ško će­mo pro­tiv ‘Igre pri­jes­to­lja’

Ši­ben­ča­nin An­te De­ko­vić u CBS-ovoj se­ri­ji ‘Star Trek: Dis­co­very’ bri­nuo je za vi­zu­al­ne efek­te. Tim pro­jek­tom ‘za­ra­dio’ je no­mi­na­ci­ju za na­gra­du Em­my. Iako se ne na­da po­bje­di, pre­za­do­vo­ljan je pos­tig­nu­tim

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV INTERVJU - Pi­še: PAULA OSOJNIK

Na­dao sam se no­mi­na­ci­ji još od la­ni za pr­vu se­zo­nu se­ri­je ‘Star Trek: Dis­co­very’. Iako mi je ovo dru­ga no­mi­na­ci­ja za Em­my u ka­ri­je­ri, tre­ma je jed­na­ka kao da je pr­vi put, pri­ča nam An­te De­ko­vić (38), struč­njak za vi­zu­al­ne efek­te u Hol­lywo­odu.

Ro­đe­ni Ši­ben­ča­nin ra­dom na spe­ci­jal­nim efek­ti­ma u CBS-ovoj se­ri­ji “Star Trek: Dis­co­very” osvo­jio je no­mi­na­ci­ju za te­le­vi­zij­sku na­gra­du Em­my. Uz An­tu no­mi­ni­ra­na je ci­je­la nje­go­va film­ska eki­pa od još osam lju­di.

ka­ko mu je to što je no­mi­ni­ran iz­ra­zi­to ve­li­ka čast te ka­ko je no­mi­na­ci­ja za nje­ga go­le­ma stvar.

An­te nam priz­na­je

- Za me­ne osob­no osje­ćaj je neo­pi­siv jer je ri­jet­kost da je net­ko iz Hr­vat­ske no­mi­ni­ran za Em­myja. Kon­ku­ren­ci­ja je ve­li­ka, po­bi­je­di­ti pro­tiv ‘Igre pri­jes­to­lja’ je go­to­vo ne­mo­gu­će jer već šest go­di­na za­re­dom po­bje­đu­ju. Ina­če se ka­že da je no­mi­na­ci­ja za Em­my do­kaz us­pješ­nog ra­da, a po­bje­da vi­še do­no­si po­pu­lar­nost. I ova­ko i ona­ko mi smo pre­za­do­volj­ni - ka­že nam An­te, za ko­jeg se mo­že re­ći ka­ko je u svom pos­lu pu­no­lje­tan. Vi­zu­al­nim efek­ti­ma po­čeo se ba­vi­ti pri­je 18 go­di­na u Nje­mač­koj, gdje je i odras­tao.

a 2013. sam se pre­ba­cio na te­le­vi­zi­ju. Kad sam ra­dio na fil­mu ‘Anonymo­us’ re­da­te­lja Ro­lan­da Em­me­ric­ha, tad sam pr­vi put bio na se­tu - pri

- Po­čeo sam s fil­mom,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.