DO­DAT­NI PRO­GRAM PRI­JE SONUSA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KULTURA -

Fes­ti­val So­nus, ko­ji će bi­ti od 18. do 23. ko­lo­vo­za na oto­ku Pa­gu i na ko­jem će nas­tu­pi­ti vi­še od 70 svjet­skih, re­gi­onal­nih i do­ma­ćih iz­vo­đa­ča, od­lu­čio je po­sje­ti­te­lje po­čas­ti­ti i s dva do­dat­na even­ta - pre-par­tyjem uz svjet­ska ime­na Hot Sin­ce 82, Mind Aga­inst i Al­do Mor­ro b2b Mony te FUSE ko­lek­tiv iz Lon­do­na.

HRVATSKI FIL­MO­VI U SA­RA­JE­VU

Na ovo­go­diš­njem ju­bi­lar­nom izdanju Sa­ra­je­vo Film Fes­ti­va­la od 16. do 23. ko­lo­vo­za do­ma­ći nas­lo­vi i hr­vat­ske ma­njin­ske pro­duk­ci­je pri­ka­zu­ju se u na­tje­ca­telj­skim i ne­na­tje­ca­telj­skim pro­gra­mi­ma, a ne­ki od fil­mo­va u Sa­ra­je­vu će ima­ti i svo­je svjet­ske pre­mi­je­re. Za na­gra­de Sr­ce Sa­ra­je­va u Na­tje­ca­telj­skim pro­gra­mi­ma ukup­no će se na­tje­ca­ti 53 nas­lo­va.

4. ME­ĐU­NA­ROD­NI PU­LA JAZZ FES­TI­VAL Od 15. do 17. ko­lo­vo­za na ljet­noj po­zor­ni­ci Do­ma hr­vat­skih bra­ni­telj, bit će se če­t­vr­ti Me­đu­na­rod­ni Pu­la Jazz Fes­ti­val na ko­jem će nas­tu­pa­ti Ame­ri­can Mu­sic Pro­ject i dru­gi. U KO­LO­VO­ZU ‘OKOLO’ PO ZA­GRE­BU

I ovo­ga lje­ta, od 17. ko­lo­vo­za do 1. ruj­na, vi­še od dva­de­set i pet lokacija u cen­tru Za­gre­ba pre­tvo­rit će se u mjes­ta gdje se umjet­nost spon­ta­no do­ti­če sva­kod­ne­vi­ce gra­da. Raz­li­či­te lo­ka­ci­je u Za­gre­bu, osim do­ma­ćih umjet­ni­ka, “oži­vjet” će i me­đu­na­rod­no poz­na­ti umjet­ni­ci iz Fran­cu­ske, Špa­njol­ske i Aus­tra­li­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.