Ovaj put pje­vam sa­mo o lju­ba­vi...

U Opa­ti­ji će nas­tu­pi­ti je­dan od naj­ve­ćih ta­li­jan­skih glaz­be­ni­ka Eros Ra­ma­zzot­ti, iz­vo­dit će hi­to­ve s no­vog al­bu­ma po­sve­će­nog no­vom po­čet­ku na­kon rastave

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KULTURA -

Ovaj al­bum po­sve­ćen je naj­ljep­šoj stva­ri na svi­je­tu - lju­ba­vi, iz­ja­vio je Eros Ra­ma­zzot­ti (55) kad je proš­le go­di­ne iz­ba­cio no­vi al­bum “Vi­ta ce n’è”.

Upra­vo će s ak­tu­al­nim 15. stu­dij­skim al­bu­mom je­dan od naj­ve­ćih ta­li­jan­skih i svjet­skih glaz­be­nih zvi­jez­da nas­tu­pi­ti na Ljet­noj po­zor­ni­ci u Opa­ti­ji 15. ko­lo­vo­za. Do­la­zak po­pu­lar­nog pje­va­ča naj­av­ljen je krajem proš­le go­di­ne, što je po­seb­no odu­še­vi­lo nje­go­ve broj­ne obo­ža­va­te­lje. Sto­ga ne ču­di što su ulaz­ni­ce za kon­cert ras­pro­da­ne u sa­mo ne­ko­li­ko da­na.

- Ovo je al­bum po­sve­ćen lju­ba­vi. Za me­ne pred­stav­lja no­vi po­če­tak, kao i iz­a­zov između me­ne i vre­me­na, pred­stav­lja mo­ju že­lju da os­ta­vim trag. Nas­lov al­bu­ma pred­stav­lja slo­gan, že­lju, man­tru… na­čin da ka­žem ‘nas­ta­vi­mo dalje’ - iz­ja­vio je Ra­ma­zzo­ti, ko­ji se proš­li mje­sec ra­zveo od glu­mi­ce i ma­ne­ken­ke Ma­ri­ce Pel­le­gri­nel­li (31) na­kon pet go­di­na bra­ka i de­set go­di­na ve­ze.

- To je bilo div­nih de­set go­di­na, za­jed­no smo iz­gra­di­li pre­li­je­pu obi­telj i bi­li smo bes­kraj­no sret­ni. Smi­re­ni smo i ovo je za­jed­nič­ki iz­bor. Naš od­nos os­ta­je pri­ja­telj­ski i lju­bav ko­ju smo di­je­li­li je i dalje tu. Ima­mo ve­li­ko po­što­va­nje jed­no pre­ma dru­go­me i mo­li­mo jav­nost da po­štu­je na­šu pri­vat­nost i pri­vat­nost na­še dje­ce u ovom stres­nom pe­ri­odu za ci­je­lu obi­telj - re­kao je par za ta­li­jan­ske me­di­je. Vjen­ča­li su se 6. lip­nja 2014. u Mi­la­nu, a par ima kćer Raf­fa­elu Ma­ri­ju (7) i si­na Ga­bri­ja Tul­li­ja (4). (ač)

Ra­ma­zzo­ti je ka­ri­je­ru po­čeo 1982. sin­glom ‘Ad Un Ami­co’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.