Osra­mo­ti­la sam se dok smo sni­ma­li na ro­la­ma

Ana-Kla­udi­ja Šti­li­no­vić po­ja­ča­nje je u emisiji ‘Lu­di Gu­in­ne­sso­vi re­kor­di’. Za se­be ka­že da je ra­diš­na i tvr­do­gla­va

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOVO LICE - Pi­še: PAULA OSOJNIK

Kad sam bi­la ma­la, sa­nja­la sam da ću pos­ta­ti uči­te­lji­ca, pa an­tro­po­lo­gi­nja, mo­del, stju­ar­de­sa, vo­di­te­lji­ca... Mogla bih da­ni­ma na­bra­ja­ti, no za­hval­na sam što sam dio tih za­ni­ma­nja us­pje­la os­tva­ri­ti, pri­ča nam Ana-Kla­udi­ja Šti­li­no­vić (25), no­va vo­di­te­lji­ca emi­si­je “Lu­di Gu­in­ne­sso­vi re­kor­di” na RTL-u.

Za­bav­nu emi­si­ju vo­di s Ni­ko­lom Vi­ki­ćem To­pi­ćem, za ko­je­ga ka­že da je ja­ko po­zi­ti­van, smi­je­šan i opu­šten. Već na pr­vom sni­ma­nju osje­ća­la je kao da se zna­ju go­di­na­ma. Iako ne­ma pret­hod­nih is­kus­ta­va pred ka­me­rom, u vo­di­telj­skoj ulo­zi se br­zo snaš­la. Ka­ko ka­že, vi­dje­la se u emisiji jer joj je svi­dio kon­cept i ci­je­li tim joj je bio su­per. Ana-Kla­udi­ja za­vr­ši­la je je­zič­nu ško­lu u Za­gre­bu, a usko­ro će di­plo­mi­ra­ti na Agro­nom­skom fa­kul­te­tu. Za­vr­ši­la je i struč­no usa­vr­ša­va­nje za vo­di­te­lja u elek­tro­nič­kim me­di­ji­ma. Is­pri­ča­la nam je i aneg­do­tu sa sni­ma­nja RTL-ove emi­si­je.

- Dan pri­je sni­ma­nja saz­na­la sam da jed­na epi­zo­da uklju­ču­je me­ne na ro­la­ma. Ne sa­mo da se ti­me ni­ka­ko ne mo­gu po­hva­li­ti ne­go sam pot­pu­ni an­ti­ta­lent. Sni­ma­li smo u Mak­si­mi­ru na šet­ni­ci u su­bo­tu uju­tro. Mo­že­te za­mis­li­ti ko­li­ko je lju­di bilo ta­mo. Kad su pro­laz­ni­ci vi­dje­li ka­me­ru, za­us­ta­vi­li su se i od­lu­či­li gle­da­ti ka­ko sni­ma­mo. Ma­lo je re­ći da mi je bilo ne­ugod­no - smi­je se vo­di­te­lji­ca i do­da­je da joj je sa­da glav­na mi­si­ja usa­vr­ši­ti ro­la­nje.

Lje­to će di­je­lom pro­ves­ti na pos­lu, a ka­ko ka­že, kra­ći i sla­đi dio na mo­ru. Ho­bi joj je uče­nje stra­nih je­zi­ka, a iako ne­ma kuć­nog lju­bim­ca jer je, pri­ča, ri­jet­ko do­ma, vo­lje­la bi to promijenit­i. Ana-Kla­udi­ja ima deč­ka, a na pi­ta­nje ka­ko bi se opi­sa­la u tri ri­je­či, ka­že: “Ra­diš­na, na­smi­ja­na i po­ma­lo tvr­do­gla­va”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.