NO­VI BRAK: RUPČIĆ U INDIJANSKO­J PERJANICI OŽE­NIO DIZAJNERIC­U...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Dra­gi pri­ja­te­lji, hva­la vam na čes­tit­ka­ma! Pro­na­šao sam svo­ju Po­ca­hon­tas i ne pu­štam je vi­še, po­hva­lio se sret­nom vi­ješ­ću fron­t­men gru­pe Cu­bi­smo Hr­vo­je Rupčić ko­ji se ože­nio Imo­ćan­kom Iva­nom. Par se vjen­čao na Bi­oko­vu, a za sve­ča­nost su iz­a­bra­li neo­bič­ne kos­ti­me s in­di­jan­skim per­ja­ni­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.